اکسی‌اسید (به انگلیسی: Oxoacid) به اسیدی گفته می‌شود که ۳ شرط زیر را دارا باشد:

 1. دارای اتم اکسیژن در ساختارش باشد.
 2. دارای حداقل یک هیدروژن متصل به اکسیژن باشد.
 3. بتواند با گرفتن یک یا چند الکترون تشکیل آنیون دهد.

انواع ویرایش

 1. اکسی‌اسیدهای هالوژن دار: ترکیباتی هستند که اتم مرکزی مولکول آن‌ها هالوژن و در اطراف اتم مرکزی یک یا چند اتم اکسیژن و یک اتم هیدروژن (که به یکی از اکسیژن‌ها متصل است) وجود دارد.
 2. اکسی‌اسیدهای سولفور دار: ترکیباتی هستند که اتم مرکزی مولکول آن‌ها سولفور (گوگرد) و در اطراف اتم مرکزی یک یا چند اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن وجود دارد.
 3. اکسی‌اسیدهای فسفر دار: ترکیباتی هستند که اتم مرکزی مولکول آن‌ها فسفر و در اطراف اتم مرکزی یک یا چند اتم اکسیژن و سه اتم هیدروژن وجود دارد.
 4. اکسی‌اسیدهای نیتروژن دار: ترکیباتی هستند که اتم مرکزی مولکول آن‌ها نیتروژن و در اطراف اتم مرکزی دو یا سه اتم اکسیژن و یک اتم هیدروژن (که به یکی از اکسیژن‌ها متصل است) وجود دارد.
 5. اکسی‌اسید کربن دار: ترکیبی است که اتم مرکزی مولکول آن‌ها کربن و در اطراف اتم مرکزی سه اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن وجود دارد.
 6. اکسی‌اسید بور دار: ترکیبی است که اتم مرکزی مولکول آن‌ها بور و در اطراف اتم مرکزی سه اتم اکسیژن و سه اتم هیدروژن وجود دارد.
 7. اکسی‌اسید زنون دار: ترکیبی است که اتم مرکزی مولکول آن زنون و در اطراف اتم مرکزی چهار اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن وجود دارد.

روش نامگذاری ویرایش

برای نامگذاری در اکسی اسیدهای هالوژن دار به عدد اکسایش هالوژن توجه می‌شود. اکسی اسیدهایی که در آنها عدد اکسایش هالوژن برابر با ۱و۳ است لفظ (او) می‌گیرند (مثل:هالوژنو اسید) و اگر برابر با ۵و۷ بود لفظ (ایک) (مثل:هالوژنیک اسید) و همچنین از میان اکسی اسیدهایی که هالوژن عدد اکسایش ۱ را دارا می‌باشد پیشوند (هیپو)(مثل:هیپو هالوژنو اسید) و اسیدی که در ان هالوژن عدد اکسایش ۷ را دارا می‌باشد پیشوند (پر) می‌گیرد. (مثل: پرهالوژنیک اسید)

 • لفظ هیپو به معنای زیر (کم) و پِر به معنای بالا (زیاد) است.
 • بنیان اسید: اگر در اکسی اسیدها هیدروژن‌های متصل به اکسیژن‌ها جدا شوند به دلیل الکترونگاتیوی بالای اکسیژن، هیدروژن و یا هیدورژن ها تک الکترون خود را از دست خواهند داد و به صورت +H آزاد می‌شوند. آنیون باقی مانده را بنیان اسید می‌نامیم.

فهرستی از اکسی اسیدهای مشهور:[۱]

فرمول شیمیایی نام اسید عدد اکسایش اتم مرکزی بنیان اسید نام بنیان اسید
HClO4 پرکلریک اسید ۷ -ClO4 یون پرکلرات
HClO3 کلریک اسید ۵ -ClO3 یون کلرات
HClO2 کلرو اسید ۳ -ClO2 یون کلریت
HClO هیپوکلرو اسید ۱ -ClO یون هیپوکلریت
H2SO4 سولفوریک اسید ۶ −2 SO4 یون سولفات
H2SO3 سولفورو اسید ۴ −2 SO3 یون سولفیت
H2SO2 هیپوسولفورو اسید ۲ −2 SO2 یون هیپوسولفیت
H3PO4 فسفریک اسید ۵ −3 PO4 یون فسفات
H3PO3 فسفرو اسید ۳ −2 HPO3 یون هیدروژن فسفیت
H3PO2 هیپوفسفرو اسید ۱ - H2PO2 یون هیپوفسفیت
HNO3 نیتریک اسید ۵ - NO3 یون نیترات
HNO2 نیترو اسید ۳ - NO2 یون نیتریت
H2CO3 کربنیک اسید ۴ −2 CO3 یون کربنات
H3BO3 بوریک اسید ۳ −3 BO3 یون بورات
H2XeO4 زنیک اسید ۶ −2 XeO4 یون زِنات
 • مقایسه قدرت اسیدی اکسی اسیدها با اتم مرکزی مشترک به بار قراردادی اتم مرکزی مربوط می‌شود و اصلاً بستگی به عدد اکسایش اتم مرکزی ندارد. هر چه بارقراردادی اتم مرکزی بیشتر باشد آن اسید قوی تر است.
HClO4>HClO3: قدرت اسیدی


۳ > ۲: بار قراردادی اتم مرکزی

منبع ویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ آموزش شیمی عمومی (سید احسان هادی)