باز کردن منو اصلی

برهانُ الدّین لقبی به زبان عربی است و لقب افراد زیر است:

برهانُ الدّین نام افراد زیر است: