سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
کواترنری پلیستوسن گالئاسین → پس از آن
نئوژن پلیوسن پیاچنزین ۲٫۵۸۸–۳٫۶۰۰
زانکلین ۳٫۶۰۰–۵٫۳۳۲
میوسن مسینین ۵٫۳۳۲–۷٫۲۴۶
تورتونین ۷٫۲۴۶–۱۱٫۶۰۸
سراوالین ۱۱٫۶۰۸–۱۳٫۶۵
لانگین ۱۳٫۶۵–۱۵٫۹۷
بوردیگالین ۱۵٫۹۷–۲۰٫۴۳
آکوئیتانین ۲۰٫۴۳–۲۳٫۰۳
پالئوژن الیگوسن چاتین پیش از آن

بوردیگالین (انگلیسی: Burdigalian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی یک اشکوب یا عصر در دور میوسن پیشین است که بازه زمانی از ۲۰٫۴۳ تا ۱۵٫۹۷ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد. این عصر پس از اشکوب آکوئیتانین و پیش از اشکوب لانگین قرار دارد.

منابع

ویرایش
دوره نئوژن
میوسن پلیوسن
آکوئیتانین |بوردیگالین
لانگین | سراوالین
تورتونین | مسینین
زانکلین | پیاسنزین