گلاسین

(تغییرمسیر از گالئاسین)
کواترنری
سامانه/دوره ردیف/دور اشکوب/عصر سن
(میلیون سال)
کواترنری هولوسن Meghalayan ۰ ۰/۰۰۴۲
Northgrippian ۰/۰۰۴۲ ۰/۰۰۸۲
Greenlandian ۰/۰۰۸۲ ۰/۰۱۱۷
پلیستوسن تارانشین ۰/۰۱۱۷ ۰/۱۲۶
آیونین ۰/۱۲۶ ۰/۷۸۱
کالابرین ۰/۷۸۱ ۱/۸۰
گلاسین ۱/۸۰ ۲/۵۸
نئوژن پلیوسن پیاسنزین پیش از آن

گلاسین (انگلیسی: Gelasian)در مقیاس زمانی زمین‌شناسی یک عصر و در گاه‌چینه‌شناسی یک اشکوب است که قدیمی‌ترین زیربخش دوره یا سامانه کواترنری و دور یا ردیف پلیستوسن به‌شمار می‌رود. گلاسین بازه زمانی از ۲٫۵۸۸ تا ۱٫۸۰۶ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد و پس از اشکوب پیاسنزین و پیش از کالابرین جای می‌گیرد.

منابعویرایش

کواترنری
پلیستوسن هولوسن
پیشین | میانه | پسین پیشاشمالگون | شمالگون |
اطلسی | زیرشمالگون | زیراطلسی