گلاسین

(تغییرمسیر از گالئاسین)
کواترنری
سامانه/دوره ردیف/دور اشکوب/عصر سن
(میلیون سال)
کواترنری هولوسن مگالاین ۰ ۰/۰۰۴۲
نورث‌گریپین ۰/۰۰۴۲ ۰/۰۰۸۲
گرینلندین ۰/۰۰۸۲ ۰/۰۱۱۷
پلیستوسن تارانشین ۰/۰۱۱۷ ۰/۱۲۶
چیبانین ۰/۱۲۶ ۰/۷۸۱
کالابرین ۰/۷۸۱ ۱/۸۰
گلاسین ۱/۸۰ ۲/۵۸
نئوژن پلیوسن پیاسنزین پیش از آن

گلاسین (انگلیسی: Gelasian‎)در مقیاس زمانی زمین‌شناسی یک عصر و در گاه‌چینه‌شناسی یک اشکوب است که قدیمی‌ترین زیربخش دوره یا سامانه کواترنری و دور یا ردیف پلیستوسن به‌شمار می‌رود. گلاسین بازه زمانی از ۲٫۵۸۸ تا ۱٫۸۰۶ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد و پس از اشکوب پیاسنزین و پیش از کالابرین جای می‌گیرد.

منابعویرایش

دوره کواترنری
دور پلیستوسن دور هولوسن
گلاسین | کالابرین | چیبانین | تارانشین گرینلندین | نورث‌گریپین | مگالاین
پیشاشمالگون | شمالگون | اطلسی | زیرشمالگون | زیراطلسی