تنه معده (به انگلیسی: Body of stomach) قسمتی از معده انسان است. این قسمت از معده پیکره اصلی این اندام شامب بخش بالای معده، میانی و پایینی که شامل اندامک‌ها و اندام‌های درونی معده می‌شود را دربر می‌گیرد. این بخش از معده، از چند خمیدگی تشکیل شده است.

تنه معده
نمای بیرونی معده، اندام‌های قابل تشریح نمایش داده شدند.
Diagram from cancer.gov:
* ۱. تنه معده
* ۲. طاق معده
* ۳. دیواره پیشین
* ۴. خمیدگی بزرگ
* ۵. خمیدگی کوچک
* ۶. دهانه (درآیه)
* ۹. اسفنکتر (بندآر)
* ۱۰. دهلیز باب‌المعدی (دهلیز برآیه‌ای)
* ۱۱. مجرای باب‌المعدی
* ۱۲. فاق گوشه‌دار
* ۱۳. مجرای معدی
* ۱۴. چروکه‌ها
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینcorpus gastricum
TA98A05.5.01.012
TA22925
FMA14560

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش