توزیع لگاریتمی نرمال

(تغییرمسیر از توزیع لگ نرمال)

توزیع لگ نرمال، در آمار و احتمال، توزیعی است که لگاریتم طبیعی آن دارای توزیع نرمال با پارامترهای و می‌باشد. به عبارت دیگر اگر X متغیری با توزیع نرمال باشد، آنگاه دارای توزیع لگ نرمال است.

لگ نرمال
پارامترها
تابع چگالی احتمال
Plot of the Lognormal PMF
μ=0
تابع توزیع تجمعی
تابع توزیع تجمعی
Plot of the Lognormal CMF
μ=0
‫تکیه‌گاه
تابع چگالی احتمال
تابع توزیع تجمعی‫ (سی‌دی‌اف)
میانگین
میانه
مُد
واریانس
چولگی
کشیدگی
انتروپی
‫تابع مولد گشتاور (ام‌جی‌اف)
تابع مشخصه

منابعویرایش