تک‌تاژکان (Unikonta) نام یک زیرحوزه از حوزه یوکاریوت است. این یوکاریوتها فقط یک تاژک دارند.

تک‌تاژکان
تک‌تاژکان، Unikonta
رده‌بندی علمی

در گذشته تقسیم بندیهای مختلفی وجود داشت ازجمله دوتاژکان به گروه‌های برون‌کافتگان Excavata، باستان‌گیاهان (Archaeplastida؛ گیاهان و جلبکها) و هکروبیا (هکروبیا) و SAR group = ناجورتاژکان + حبابچه‌داران + ریزاریا تقسیم می‌شدند؛ تک تاژکان به گروه‌های پشت‌تاژکان (جانوران و قارچها) و آمیبوزوا (Amoebozoa). امروزه این تقسیم‌بندی کمتر بکار می‌رود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش