جنبش مولکولی در واقع به حرکت مولکول‌ها گفته می‌شود.

انواع جنبشویرایش

جنبش مولکول‌ها در سه نوع کاتوره‌ای، چرخشی و لرزشی می‌باشد. در واقع هر حالت ماده، یک نوع جنبش دارد:

  • در گاز‌ها جنبش به صورت کاتوره‌ای می‌باشد.
  • در مایع‌ها جنبش به صورت لرزشی و چرخشی می‌باشد.
  • در جامد‌ها جنبش به صورت لرزشی می‌باشد.

دلیلویرایش

دلیل جنبش مولکول‌ها را می‌توان جنبش اتم‌ها بررسی کرد.

منابعویرایش

کتاب شیمی آسان