هرتز

یکای اندازه‌گیری فرکانس در SI

هٍرتز (به انگلیسی: Herz, Hz)، یکای بسامد در سیستم SI، و برابر با یک چرخه در ثانیه است.(به تعداد نوسانات در یک ثانیه گویند)

هرتز Hertz
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایبسامد یا فرکانس
نشانHz 
برگرفته از نامهاینریش هرتز
در یکاهای اصلی اس‌آیثانیه‌ها−1

این یکا به افتخار فیزیک‌دان آلمانی، هاینریش رودولف هرتز، نخستین کسی که امواج الکترومغناطیسی را با آزمایش تأیید کرد، نامیده شده‌است.[۱]

هرتز معمولاً با مضربی بیان می‌شود، مانند کیلوهرتز (۱۰۳).

نماد (یکا) بسامد، Hz
Hz (هرتز) ۱۰۰ یا ۱
kHz (کیلوهرتز) ۱۰۳
MHz (مگاهرتز) ۱۰۶
GHz (گیگاهرتز) ۱۰۹
THz (تراهرتز) ۱۰۱۲
PHz (پتاهرتز) ۱۰۱۵
EHz (اگزاهرتز) ۱۰۱۸
ZHz (زتاهرتز) ۱۰۲۱
YHz (یُتاهرتز) ۱۰۲۴

منابع ویرایش

  1. "hertz". (1992). American Heritage Dictionary of the English Language (3rd ed.), Boston: Houghton Mifflin.

Wikipedia contributors, "Hertz," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hertz&oldid=197710108