هندسه ۱

درگاه:ریاضیات/هندسه/۱

یک دایره با مشخصات آن (مرکز، شعاع)

دایره مکان هندسی نقاطی از صفحه است که فاصله‌شان از نقطهٔ ثابتی واقع در آن صفحه، مقدار ثابتی باشد. نقطهٔ ثابت، «مرکز دایره»، و مقدار ثابت، «اندازهٔ شعاع دایره» نامیده می‌شود. در حقیقت، دایره یک بیضی است که کانون‌های آن بر همدیگر منطبق‌اند.

  • = محیط دایره
  • = مساحت دایره

هندسه ۲

درگاه:ریاضیات/هندسه/۲

مثلث.

مثلث شکل مسطحی است که از اتصال سه نقطه غیرهم‌خط در صفحه به وجود می‌آید. مثلث دارای سه ضلع و سه زاویه است.مساحت یک مثلث برابر یک دوم طول یک ضلع، ضرب در طول ارتفاع وارد بر آن، یعنی فاصله رأس سوم تا خط شامل ضلع انتخاب‌شده، است. مساحت مثلث را از رابطه زیر به دست می‌آورند:

  • مساحت مثلث = (قاعده × ارتــــــفاع) ÷ ۲

هندسه ۳

درگاه:ریاضیات/هندسه/۳

Square - geometry.svg

مربع شکلی هندسی است با چهار لبهٔ (ضلع) برابر. در حقیقت مربع خمی بسته‌ است که ضلع‌های مجاورش دو به دو با هم زاویهٔ ۹۰ درجه می‌سازد و همه با هم برابر اند. برابر پارسی این خم بسته «چهار گوش» است.
برای مربعی با ضلع n داریم:

هندسه ۴

هندسه ۵

هندسه ۶

هندسه ۷

هندسه ۸

هندسه ۹

هندسه ۱۰

هندسه ۱۱

هندسه ۱۲

هندسه ۱۳

هندسه ۱۴

هندسه ۱۵

هندسه ۱۶

هندسه ۱۷

هندسه ۱۸

هندسه ۱۹

هندسه ۲۰

هندسه ۲۱

هندسه ۲۲

هندسه ۲۳

هندسه ۲۴

هندسه ۲۵

هندسه ۲۶

هندسه ۲۷

هندسه ۲۸

هندسه ۲۹

هندسه ۳۰

هندسه ۳۱

هندسه ۳۲

هندسه ۳۳

هندسه ۳۴

هندسه ۳۵

هندسه ۳۶

هندسه ۳۷

هندسه ۳۸

هندسه ۳۹

هندسه ۴۰

هندسه ۴۱

هندسه ۴۲

هندسه ۴۳

هندسه ۴۴

هندسه ۴۵

هندسه ۴۶

هندسه ۴۷

هندسه ۴۸

هندسه ۴۹

هندسه ۵۰

هندسه ۵۱

هندسه ۵۲

هندسه ۵۳

هندسه ۵۴

هندسه ۵۵

هندسه ۵۶

هندسه ۵۷

هندسه ۵۸

هندسه ۵۹

هندسه ۶۰

هندسه ۶۱

هندسه ۶۲

هندسه ۶۳

هندسه ۶۴

هندسه ۶۵

هندسه ۶۶

هندسه ۶۷

هندسه ۶۸

هندسه ۶۹

هندسه ۷۰

هندسه ۷۱

هندسه ۷۲

هندسه ۷۳

هندسه ۷۴

هندسه ۷۵

هندسه ۷۶

هندسه ۷۷

هندسه ۷۸

هندسه ۷۹

هندسه ۸۰

هندسه ۸۱

هندسه ۸۲

هندسه ۸۳

هندسه ۸۴

هندسه ۸۵

هندسه ۸۶

هندسه ۸۷

هندسه ۸۸

هندسه ۸۹

هندسه ۹۰

هندسه ۹۱

هندسه ۹۲

هندسه ۹۳

هندسه ۹۴

هندسه ۹۵

هندسه ۹۶

هندسه ۹۷

هندسه ۹۸

هندسه ۹۹