فهرست ریاضیدانان مسلمان

(تغییرمسیر از ریاضیدانان مسلمان)