باز کردن منو اصلی
زبان‌های ژرمنی غربی      هلندی (فرانکنی پایین, ژرمنی غربی)      آلمانی پایین (ژرمنی غربی)      آلمانی میانه (آلمانی ادبی, ژرمنی غربی)      آلمانی بالا (آلمانی ادبی, ژرمنی غربی)      انگلیسی (انگلو-فریزی, ژرمنی غربی)      فریزی (انگلو-فریزی, ژرمنی غربی) زبان‌های ژرمنی شمالی      اسکاندیناویایی شرقی      اسکاندیناویایی غربی      خط جداکننده زبان‌های ژرمنی شمالی و غربی

زبان‌های ژرمنی غربی بزرگترین شاخه از خانواده زبان‌های ژرمنی را تشکیل می‌دهند و این شاخه شامل زبان‌های آلمانی، انگلیسی، هلندی، آفریکانس، فریزی و ییدیش می‌باشد.

بیشتر اعضای خانواده زبان‌های ژرمنی تشکیل زنجیره گویشی می‌دهند. آشکار ساختن تفاوت میان زبان‌هایی که از نظر جغرافیایی در کنار یکدیگرند آسان نیست و معمولاً این زبان‌ها متقابلاً قابل فهم اند، اما هرچه فاصله مکانی میان این زبان‌ها بیشتر می‌شود این همانندی‌ها کاهش می‌یابد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش