زبان‌های ژرمنی غربی

زبان‌های ژرمنی غربی بزرگ‌ترین شاخه از خانواده زبان‌های ژرمنی را تشکیل می‌دهند و این شاخه شامل زبان‌های آلمانی، انگلیسی، هلندی، آفریکانس، فریزی و ییدیش می‌باشد.

زبان‌های ژرمنی غربی
  هلندی (فرانکنی پایین، ژرمنی غربی)
  آلمانی پایین (ژرمنی غربی)
  آلمانی میانه (آلمانی ادبی، ژرمنی غربی)
  آلمانی بالا (آلمانی ادبی، ژرمنی غربی)
  انگلیسی (انگلو-فریزی، ژرمنی غربی)
  فریزی (انگلو-فریزی، ژرمنی غربی)
زبان‌های ژرمنی شمالی
  اسکاندیناویایی شرقی
  اسکاندیناویایی غربی
  خط جداکننده زبان‌های ژرمنی شمالی و غربی

بیشتر اعضای خانواده زبان‌های ژرمنی تشکیل زنجیره گویشی می‌دهند. آشکار ساختن تفاوت میان زبان‌هایی که از نظر جغرافیایی در کنار یکدیگرند آسان نیست و معمولاً این زبان‌ها متقابلاً قابل فهم اند، اما هرچه فاصله مکانی میان این زبان‌ها بیشتر می‌شود این همانندی‌ها کاهش می‌یابد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش