سلطان‌زاده خانم

سلطان‌زاده خانم، سومین همسر و ملکه شاه طهماسب یکم بود. سلطان‌زاده نجیب زاده ای از گرجستان بود که شاه در سال ۱۵۵۴ با او ازدواج کرد و چندماه بعد در همان سال پسر آن‌ها سلطان‌حیدر میرزا به‌دنیا آمد. سلطان‌زاده خانم رغیب سرسخت سلطانم بیگم و سلطان آغا خانم در طول سلطنت شاه تهماسب بود.

سلطان‌زاده خانم در اواخر حکومت شاه تحت حمایت سران استاجلو قرار گرفت و با کمک آن‌ها حیدر میرزا ولیعهد شد، سلطان‌زاده خانم برای مقابله با پری‌خان خانم دختر شاه و رقیب سرسختش، سران طایفه قاجار را که بر سرزمین‌های گرجستان، حکومت می‌کردند با خود متحد ساخت. او از پشتیبانی گرجی‌ها نیز بهره‌مند بود.

در سال ۱۵۷۶ شاه تهماسب ازدنیا رفت یا به‌گفته برخی از منابع به‌دست سلطانزاده خانم مسموم شد. حیدر میرزا یک روز بعد قصد تاج‌گزاری داشت اما خواهرناتنی‌اش پری‌خان خانم او را فریب داد و از قصر خارج شد، درشب همان روز پری‌خان خانم با کمک شمخال سلطان به قصر حمله کردند، سلطان‌زاده خانم، پسرش را میان زنان حرم پنهان کرد ولی پری‌خان او را دید و در همان لحظه حیدر میرزا را گرفتند و جلوی چشمان مادرش سر از تنش جدا ساختند.

منابعویرایش

زندگانی شاه عباس جلد یک نصرالله فلسفی صفحه ۱۰ تا ۲۰، سلطان‌زاده خانم، جانشینی شاه اسماعیل دوم