سلطنت تالپر

شرحی مختصر درمورد سلطنت سلسله تالپور در ایالت سنده

تالپور، تالپر یا ٹالپر نام یکی از قبایل اصیل بلوچ ساکن در سند است که برای مدتها به عنوان پادشاهان مستقل این دیار شناخته می‌شدند.

سلسله تالپر
تاسیس ۱۴ نوامبر ۱۷۸۳ میلادی
فروپاشی ۱۸۴۳ میلادی

۱۹۲۲ میلادی

نخستین امیر فتح علی خان اول شهدادانی تالپر
واپسین امیرمحمدنصیرخان شهدادانی تالپر بلوچ

امیر عبدالحسین خان شهدادانی تالپر بلوچ

شعار زهی تالپر گردید مقبول عام

که مرصع باشد بشاهی نظام

قلمرو حیدرآباد - وانگا بازار - عمر کوت - کوں هیرا - شهدادپور - شاه بندر - میانی - سکرند - تهتهه- کراچی - سیحوان- شکارپور - کمبر - سوکر - غوتکی - اوبارو - سبزل کوت - بهاول پور

ریاست خیرپور و ریاست میرپورخاص

امروزه بخشی از ایالت سنده -جمهوری اسلامی پاکستان
دین اسلام
مذهب اهل سنت -اهل تشیع
زبان رسمی فارسی
سایر زبانها
زبان دربار و نمایندگان دولتهای همسایه فارسی
زبان گویشی با خانواده بلوچی
زبان گویشی با انگلیسی‌ها و سایر سرداران سنده سندی و اردو
دودمان هوت
نژاد بلوچ
پادشاهان مستقل ۶
امیران خودمختار بعد از فروپاشی پادشاهی مستقل آنها در جنگ میانی ۷

|}

پادشاهان سلسله تالپور در حیدر آباد سنده
تصویر چهار یار اول مدت حکومت تخت‌نشینی انتقال قدرت
PhotoGrid 1568018783755.png
امیر فتح علی خان اول شهدادانی تالپور ۱۹ سال ۱۷۸۳ ۱۸۰۲
امیر غلام علی خان شهدادانی تالپور ۱۰ سال ۱۸۰۲ ۱۸۱۲
امیر کرم علی خان شهدادانی تالپور ۱۶ سال ۱۸۱۲ ۱۸۲۸
امیر مراد علی خان شهدادانی تالپور ۵ سال ۱۸۲۸ ۱۸۳۳
تصویر چهار یار دوم مدت حکومت تخت‌نشینی انتقال قدرت
PhotoGrid 1568458171000.png
امیر نورمحمدخان اول شهدادانی تالپور ۶سال ۱۸۳۳ ۱۸۳۹
Mir nasir talpur.jpg
امیر محمدنصیرخان شهدادانی تالپور ۴سال ۱۸۳۹ ۱۸۴۳
Mir shadad ali khan.png
امیر شهدادعلی خان شهدادانی تالپور ۴ سال شریک حکومتی امیر محمد نصیرخان بود
میرمحمدخان.jpg
امیر محمدخان شهدادانی تالپور ۲ سال ۱۸۴۱ ۱۸۴۳
میرصوبدارخان.png
امیر صوبدار خان دوم شهدادانی تالپور ۲ سال ۱۸۴۱ ۱۸۴۳
تصویر امیران مستقل حیدرآباد سال جلوس انتقال قدرت جانشین
میرمحمدحسینعلی خان.png
امیر محمد حسین علی خان شهدادانی تالپور ۱۸۶۰ ۱۸۷۸ امیر نورمحمدخان دوم
حسنعلی.png
امیر محمد حسن علی خان شهدادانی تالپور ۱۸۶۳ ۱۹۰۷ امیر عبدالحسین خان سانگی
نورمحمد.png
میرنورمحمد.png
امیر نورمحمدخان دوم ۱۸۷۸ در لطیف آباد ۱۹۲۰ امیر عبدالحسین خان سانگی
میر عبدالحسین.png
امیر عبدالحسین خان سانگی ۱۹۰۷ ۱۹۲۲ ندارد


امیران ریاست خیر پور سنده
تصویر نام امیر تخت‌نشینی جانشین انتقال قدرت
سهرابعلی.jpg
امیر سهراب خان اول شهدادانی تالپور ۱۷۸۴ امیر رستم علی خان ـ امیر مبارک علی خان ـ امیر علی مرادخان اول ۱۸۳۰
امیر رستم علی خان سهرابانی تالپور ۱۸۳۰ امیر علی مرادخان اول ۱۸۴۲
امیر مبارک علی خان سهرابانی تالپور ۱۸۱۱ امیر نذیرخان ۱۸۳۹
امیر علی مرادخان اول سهرابانی تالپور ۱۸۴۲ امیر فیض محمد خان اول ۱۸۹۴
امیر فیض محمدخان اول سهرابانی تالپور ۱۸۹۴ امیر امام بخش خان ۱۹۰۹
امیر امام بخش خان سهرابانی تالپور ۱۹۰۹ امیر علی نواز خان ۱۹۲۱
امیر علی نواز خان سهرابانی تالپور ۱۹۲۱ امیر فیض محمدخان دوم ۱۹۳۵
امیر فیض محمدخان دوم سهرابانی تالپور ۱۹۳۵ امیر علی مرادخان دوم ۱۹۴۷
امیر علی مرادخان دوم سهرابانی تالپور ۱۹۴۷ ندارد ۱۹۵۵
امیران ریاست میرپورخاص سنده
تصویر نام امیر تخت‌نشینی جانشین انتقال قدرت
امیر تارو خان مانکانی تالپور ۱۷۸۴ امیر علی مرادخان ۱۸۰۱
امیر علی مرادخان مانکانی تالپور ۱۸۰۱ امیر شیرمحمدخان ۱۸۲۹
امیر شیرمحمدخان مانکانی تالپور ۱۸۲۹ امیر شاه محمدخان ۱۸۴۳
امیر شاه محمدخان مانکانی تالپور امیر خان محمدخان
امیر خان محمدخان امیر فتح خان دوم
امیر فتح خان دوم ندارد

منابع

 1. تاریخ سنده
 2. فهرست نسخه‌های خطی پاکستان نوشته عارف نوشاهی
 3. تاریخ بلوچستان نوشته هتورام
 4. تاریخ بلوچستان نوشته گلخان نصیر
 5. سند جا تالپر
 6. The people of india
 7. Fuondation of talpur power in sindh
 8. کتاب مهر و امضاهای مقامات سنده و انگلیس
 9. شعرفارسی در سنده
 10. History of allenations in the province of sind
 11. The musalman races
 12. Baluch qaum
 13. سند جی تالپر حکمرانن جون مهرون نوشته سید حسام الدین راشدی
 14. Sindh-iran relation , during the talpur period
 15. تاریخی اغلاط نامی نوشته الفت نسیم
 16. گل بهار نوشته هتورام