شاپور رازی

(تغییرمسیر از شاپور ری)

شاپور رازی از افسران ارتش ایران از خاندان مهران در دوران ساسانیان بود که مدت کوتاهی از ۵۸۳ تا ۴۸۳ مرزبان ارمنستان ساسانی بود. شاهنامه فردوسی وی را از نوادگان مهرک نوش‌زاد برمی‌شمارد[۱].

در شاهنامه فردوسی[۲] از شاپور رازی به عنوان یکی از پهلوانان ایرانی از شهر ری در دوره قباد یکم یاد می‌کند، که پس از این که سوفزای به خاطر خردسالی قباد یکم همه امور را در سیطره خود داشت، قباد یکم وی را فراخواند تا با سوفزای مقابله کند.

بدو گفت فرزانه مندیش زینکه او شهریاری شود بآفرین
تو را بندگانند و سالار هستکه سایند بر چرخ گردنده دست
چو شاپور رازی بیاید ز جایبدرد دل بدکنش سوفزای
شنید این سخن شاه و نیرو گرفتهنرها بشست از دل آهو گرفت
همانگه جهاندیده‌ای کیقبادبفرمود تا برنشیند چو باد
به نزدیک شاپور رازی شودبرآواز نخچیر و بازی شود
هم اندر زمان برنشاند وراز ری سوی درگاه خواند ورا
دو اسبه فرستاده آمد به ریچو باد خزانی به هنگام دی
چو دیدش بپرسید سالار باروزو بستد آن نامهٔ شهریار
بیامد به شاپور رازی سپردسوار سرافراز را پیش برد
برو خواند آن نامهٔ کیقبادبخندید شاپورمهرک نژاد [۳]

منابعویرایش

فهرست شخصیت‌های شاهنامه

  1. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۲۷
  2. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۲۷
  3. شاهنامه فردوسی، بر پایه چاپ مسکو، انتشارات هرمس، صفحه ۱۴۲۷