شمال‌آرژانتین‌خزندگان

نوآسوریدها
Noasaurus-sketch3.jpg
نوآسورید، Noasauridae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌سوسمارسانان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
بالاخانواده: شاخ‌خزنده‌سانان

شمال‌آرژانتین‌خزندگان (نام علمی: Noasauridae) نام یک تیره از بالاخانواده شاخ خزنده سانان است گروهی از دایناسورهای کوچک شکارچی بودند که خویشاوندی نزدیکی با آبل خزندگان داشتند شناخته شده ترین گونه آن ها ماسیاکاسور بود که ۷۰ میلیون سال پیش در ماداگاسکار می زیست.

Abelisauroidea 
 Noasauridae 

Laevisuchusنواسورماسیاکاسور
جنوسورآبل‌خزندگانمنابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش