تندیس زرین بهترین فیلم جشن سینمای ایران

فهرست برندگان بهترین فیلمویرایش

فیلم کارگردان
۱۳۷۶
(دوره ۱)
سرزمین خورشید احمدرضا درویش
۱۳۷۷
(دوره ۲)
بودن یا نبودن کیانوش عیاری
۱۳۷۸
(دوره ۳)
دختری با کفش‌های کتانی رسول صدرعاملی
مصائب شیرین علی‌رضا داوودنژاد
۱۳۷۹
(دوره ۴)
عروس آتش خسرو سینایی
۱۳۸۰
(دوره ۵)
دایره جعفر پناهی
۱۳۸۱
(دوره ۶)
من، ترانه ۱۵ سال دارم رسول صدرعاملی
۱۳۸۲
(دوره ۷)
رقص در غبار اصغر فرهادی
۱۳۸۳
(دوره ۸)
شهر زیبا اصغر فرهادی
۱۳۸۴
(دوره ۹)
خیلی دور، خیلی نزدیک رضا میرکریمی
۱۳۸۵
(دوره ۱۰)
تقاطع ابوالحسن داوودی
۱۳۸۶
(دوره ۱۱)
اتوبوس شب کیومرث پوراحمد
۱۳۸۷
(دوره ۱۲)
فرزند خاک محمدعلی باشه‌آهنگر
۱۳۸۸
(دوره ۱۳)
جایزه‌ای اهدا نشد.
۱۳۸۹
(دوره ۱۴)
درباره الی اصغر فرهادی
۱۳۹۰
(دوره ۱۵)
جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی
۱۳۹۳
(دوره ۱۶)
ملکه محمدعلی باشه‌آهنگر
۱۳۹۴
(دوره ۱۷)
چند متر مکعب عشق جمشید محمودی
۱۳۹۵
(دوره ۱۸)
ایستاده در غبار محمدحسین مهدویان
۱۳۹۶
(دوره ۱۹)
فروشنده اصغر فرهادی
۱۳۹۷
(دوره ۲۰)
بدون تاریخ، بدون امضاء علی جلیلوند
۱۳۹۸
(دوره ۲۱)
سرخ‌پوست مجید مطلبی