فهرست ستاره‌های اژدها

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی اژدها است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
γ Dra γ 33 164058 87833 17h 56m 36.38s ‏ 20.2″ 29′ ‎+51° 2.24 −1.04 148 K5III Eltanin, Etamin, Etanin, Ettanin, the Zenith Star, Rastaban, Rastaben
η Dra η 14 148387 80331 16h 23m 59.51s ‏ 50.7″ 30′ ‎+61° 2.73 0.58 88 G8III Aldhibain, Booboo
β Dra β 23 159181 85670 17h 30m 25.98s ‏ 04.9″ 18′ ‎+52° 2.79 −2.43 361 G2II Rastaban, Rastaben, Alwaid, Asuia
δ Dra δ 57 180711 94376 19h 12m 33.15s ‏ 40.7″ 39′ ‎+67° 3.07 0.63 100 G9III Altais, Nodus Secundus, Nodus II, Aldib
ζ Dra ζ 22 155763 83895 17h 08m 47.23s ‏ 52.7″ 42′ ‎+65° 3.17 −1.92 340 B6III Aldhibah, Eldsib, Kaou Pih, Nod, Nodus I
ι Dra ι 12 137759 75458 15h 24m 55.78s ‏ 57.7″ 57′ ‎+58° 3.29 0.81 102 K2III Edasich, Eldsich, Ed Asich, Al Dhiba, Al Dhihi؛ یک سیاره دارد (b)
χ Dra χ 44 170153 89937 18h 21m 02.34s ‏ 01.3″ 44′ ‎+72° 3.55 4.02 26 F7Vvar Batentaban Borealis, Batn al Thuban
ثعبان α 11 123299 68756 14h 04m 23.43s ‏ 32.9″ 22′ ‎+64° 3.67 −1.21 309 A0III SB Adib, Dragon’s Tail
ξ Dra ξ 32 163588 87585 17h 53m 31.63s ‏ 20.8″ 52′ ‎+56° 3.73 1.06 111 K2III Grumium, Genam, Nodus Primus, Nodus I
λ Dra λ 1 100029 56211 11h 31m 24.29s ‏ 52.0″ 19′ ‎+69° 3.82 −1.23 334 M0IIIvar Giausar, Giauzar, Gianfar, Giansar, Gaiusar, Juza
ε Dra ε 63 188119 97433 19h 48m 10.21s ‏ 04.2″ 16′ ‎+70° 3.84 0.59 146 G8III Tyl, Kin Yu; ستاره دوتایی
κ Dra κ 5 109387 61281 12h 33m 29.04s ‏ 17.6″ 47′ ‎+69° 3.85 −2.07 498 B6IIIp Ketu
θ Dra θ 13 144284 78527 16h 01m 53.70s ‏ 52.0″ 33′ ‎+58° 4.01 2.41 68 F8IV-V
φ Dra φ 43 170000 89908 18h 20m 45.44s ‏ 15.8″ 20′ ‎+71° 4.22 −0.52 289 A0p (Si) Batentaban Australis, Batn al Thuban
81817 47193 09h 37m 05.35s ‏ 35.1″ 19′ ‎+81° 4.28 −3.31 1076 K3III
τ Dra τ 60 181984 94648 19h 15m 33.29s ‏ 18.8″ 21′ ‎+73° 4.45 1.14 150 K3III
ρ Dra ρ 67 190940 98702 20h 02m 49.05s ‏ 24.4″ 52′ ‎+67° 4.51 −0.97 406 K3III
ψ Dra A ψ 31 162003 86614 17h 41m 56.31s ‏ 58.2″ 08′ ‎+72° 4.57 2.85 72 F5IV-V Dziban, Dsiban؛ ستاره دوتایی
CU Dra i 10 121130 67627 13h 51m 25.94s ‏ 23.8″ 43′ ‎+64° 4.58 −0.82 391 M3III متغیری
π Dra π 58 182564 95081 19h 20m 40.07s ‏ 51.9″ 42′ ‎+65° 4.60 0.41 225 A2IIIs
ο Dra ο 47 175306 92512 18h 51m 12.01s ‏ 17.8″ 23′ ‎+59° 4.63 −0.34 322 K0II-III SB
σ Dra σ 61 185144 96100 19h 32m 20.59s ‏ 55.4″ 39′ ‎+69° 4.67 5.87 19 K0V Alsafi, Athafi; nearby
ω Dra ω 28 160922 86201 17h 36m 57.09s ‏ 25.9″ 45′ ‎+68° 4.77 2.92 76 F5V
45 Dra d 45 171635 90905 18h 32m 34.52s ‏ 44.2″ 02′ ‎+57° 4.77 −4.96 2885 F7Ib
42 Dra 42 170693 90344 18h 25m 58.99s ‏ 48.8″ 33′ ‎+65° 4.82 −0.12 317 K2III
υ Dra υ 52 176524 92782 18h 54m 23.77s ‏ 49.5″ 17′ ‎+71° 4.82 −0.30 344 K0III
18 Dra g 18 151101 81660 16h 40m 55.12s ‏ 20.7″ 35′ ‎+64° 4.84 −1.76 681 K1p
151613 82020 16h 45m 17.79s ‏ 54.1″ 46′ ‎+56° 4.84 2.70 87 F2V دوتایی طیفی
91190 51808 10h 35m 05.59s ‏ 46.7″ 42′ ‎+75° 4.86 0.38 257 K0III
ν2 Dra ν2 25 159560 85829 17h 32m 15.88s ‏ 22.1″ 10′ ‎+55° 4.86 2.43 100 Am Kuma; component of the ν Dra system
19 Dra h 19 153597 82860 16h 56m 01.36s ‏ 04.8″ 08′ ‎+65° 4.88 3.99 49 F6Vvar
ν1 Dra ν1 24 159541 85819 17h 32m 10.42s ‏ 02.8″ 11′ ‎+55° 4.89 2.48 99 Am... Kuma; component of the ν Dra system
μ Dra A μ 21 154905 83608 17h 05m 20.18s ‏ 11.5″ 28′ ‎+54° 4.91 2.76 88 F5 Arrakis, Errakis, Al Rakis;ستاره دوتایی
175535 92689 18h 53m 13.54s ‏ 29.8″ 42′ ‎+50° 4.92 −0.15 337 G8III
15 Dra A 15 149212 80650 16h 27m 59.05s ‏ 05.0″ 46′ ‎+68° 4.94 −0.95 491 A0III
6 Dra 6 109551 61384 12h 34m 44.07s ‏ 18.4″ 01′ ‎+70° 4.95 −1.17 546 K2III
CL Dra 143466 78180 15h 57m 47.59s ‏ 58.2″ 44′ ‎+54° 4.96 2.31 110 F0IV متغیر دلتا سپری
39 Dra b 39 170073 90156 18h 23m 54.65s ‏ 02.1″ 48′ ‎+58° 4.98 1.17 188 A3V
36 Dra 36 168151 89348 18h 13m 53.36s ‏ 49.9″ 23′ ‎+64° 4.99 3.14 77 F5V
54 Dra 54 180610 94490 19h 13m 55.16s ‏ 18.9″ 42′ ‎+57° 5.00 1.52 162 K2III
CQ Dra 4 108907 60998 12h 30m 06.76s ‏ 04.5″ 12′ ‎+69° 5.01 −1.25 581 M3IIIa cataclysmic variable
30 Dra 30 162579 87212 17h 49m 04.33s ‏ 50.0″ 46′ ‎+50° 5.02 0.90 217 A2V
35 Dra 35 163989 87234 17h 49m 26.94s ‏ 44.2″ 57′ ‎+76° 5.02 2.49 105 F6IV-Vs
169305 89981 18h 21m 32.68s ‏ 17.3″ 07′ ‎+49° 5.02 −1.80 755 M2III
46 Dra c 46 173524 91755 18h 42m 37.96s ‏ 21.8″ 32′ ‎+55° 5.03 −0.21 364 B9.5p...
17 Dra 17 150117 81292 16h 36m 13.73s ‏ 27.7″ 55′ ‎+52° 5.07 −0.36 397 B9V
27 Dra f 27 159966 85805 17h 31m 57.89s ‏ 04.9″ 08′ ‎+68° 5.07 0.95 217 K0III
59 Dra 59 180777 94083 19h 09m 09.75s ‏ 38.9″ 33′ ‎+76° 5.11 2.93 89 A9V
53 Dra 53 180006 94302 19h 11m 40.52s ‏ 32.7″ 51′ ‎+56° 5.13 0.03 341 G8III
AF Dra 73 196502 101260 20h 31m 30.40s ‏ 16.8″ 57′ ‎+74° 5.18 −0.35 417 A0p... α2 CVn variable
2 Dra 2 100696 56583 11h 36m 02.62s ‏ 23.7″ 19′ ‎+69° 5.19 0.84 242 K0III
141653 77277 15h 46m 39.95s ‏ 58.9″ 35′ ‎+62° 5.19 0.59 272 A2IV
64 Dra e 64 190544 98583 20h 01m 28.53s ‏ 15.6″ 49′ ‎+64° 5.22 −0.97 564 M1III
8 Dra 8 112429 63076 12h 55m 28.56s ‏ 18.8″ 26′ ‎+65° 5.23 2.93 94 A5n
26 Dra 26 160269 86036 17h 34m 59.25s ‏ 33.0″ 52′ ‎+61° 5.23 4.49 46 G0V
174980 92056 18h 45m 46.76s ‏ 07.3″ 05′ ‎+74° 5.25 0.19 335 K0II-III
148293 80161 16h 21m 48.74s ‏ 33.9″ 06′ ‎+69° 5.26 0.48 294 K2III
150449 81437 16h 38m 00.46s ‏ 55.4″ 00′ ‎+56° 5.28 0.78 259 K1III
3 Dra 3 101673 57111 11h 42m 28.43s ‏ 41.3″ 44′ ‎+66° 5.32 −1.15 643 K3III
199437 102599 20h 47m 33.56s ‏ 08.5″ 33′ ‎+80° 5.36 −0.09 401 K1III
9 Dra 9 113092 63432 12h 59m 55.28s ‏ 50.3″ 35′ ‎+66° 5.37 −0.87 577 K2III
147232 79804 16h 17m 15.34s ‏ 17.9″ 45′ ‎+59° 5.37 −1.15 657 M4IIIa
50 Dra 50 175286 92112 18h 46m 22.26s ‏ 01.7″ 26′ ‎+75° 5.37 0.52 304 A1Vn
171779 91013 18h 33m 56.70s ‏ 12.6″ 21′ ‎+52° 5.38 −1.56 795 K0III
75 Dra 75 196787 100965 20h 28m 14.45s ‏ 21.6″ 25′ ‎+81° 5.38 −0.35 456 G9III
177003 93299 19h 00m 13.67s ‏ 00.5″ 32′ ‎+50° 5.39 −1.02 623 B2.5IV
51 Dra 51 178207 93713 19h 04m 55.17s ‏ 47.8″ 23′ ‎+53° 5.40 0.25 349 A0Vn
66 Dra 66 191277 98962 20h 05m 32.73s ‏ 42.9″ 59′ ‎+61° 5.40 1.77 174 K3III
7 Dra 7 111335 62423 12h 47m 34.34s ‏ 25.1″ 47′ ‎+66° 5.43 −1.46 778 K5III
34 Dra 34 164613 87728 17h 55m 11.14s ‏ 18.5″ 00′ ‎+72° 5.43 −1.30 723 F2.5II-III
145454 78893 16h 06m 19.73s ‏ 35.9″ 48′ ‎+67° 5.44 0.82 273 A0Vn
107193 60044 12h 18m 50.07s ‏ 38.0″ 09′ ‎+75° 5.47 0.73 289 A1V
131507 72664 14h 51m 26.57s ‏ 37.1″ 17′ ‎+59° 5.48 −0.18 442 K4III
175225 92549 18h 51m 35.00s ‏ 28.3″ 58′ ‎+52° 5.51 3.43 85 G9IVa
49 Dra 49 177249 93340 19h 00m 43.47s ‏ 29.9″ 39′ ‎+55° 5.51 −0.40 495 G5IIbCN...
16 Dra 16 150100 81290 16h 36m 11.43s ‏ 59.9″ 53′ ‎+52° 5.53 0.09 400 B9.5Vn
156295 84183 17h 12m 32.56s ‏ 27.2″ 52′ ‎+62° 5.54 2.44 136 F0IV
AC Dra 194258 100261 20h 20m 05.98s ‏ 48.9″ 52′ ‎+68° 5.59 −1.01 681 M5III متغیر
176598 92969 18h 56m 25.74s ‏ 29.4″ 15′ ‎+65° 5.62 0.70 314 G8III
158460 85290 17h 25m 41.36s ‏ 54.0″ 02′ ‎+60° 5.65 0.56 340 A1Vn
172340 90647 18h 29m 44.96s ‏ 49.5″ 32′ ‎+77° 5.65 −0.17 475 K4III
148374 80309 16h 23m 47.19s ‏ 47.0″ 41′ ‎+61° 5.67 0.16 412 G8III
48 Dra 48 176408 92997 18h 56m 45.08s ‏ 54.0″ 48′ ‎+57° 5.67 0.95 286 K1III
157681 84950 17h 21m 45.35s ‏ 13.5″ 25′ ‎+53° 5.69 −0.60 591 K5III
194298 100357 20h 21m 11.52s ‏ 48.3″ 58′ ‎+63° 5.69 −1.07 733 K5III
68 Dra 68 192455 99500 20h 11m 34.74s ‏ 42.1″ 04′ ‎+62° 5.70 2.26 159 F5V
DE Dra 71 193964 100221 20h 19m 36.70s ‏ 26.7″ 15′ ‎+62° 5.71 0.39 378 B9V دوتایی طیفی
106574 59746 12h 15m 08.53s ‏ 00.3″ 12′ ‎+70° 5.72 −0.06 468 K2III
137443 75260 15h 22m 38.43s ‏ 30.0″ 20′ ‎+63° 5.72 0.39 380 K4III
128000 71111 14h 32m 30.93s ‏ 53.0″ 23′ ‎+55° 5.74 −0.63 612 K5III
138852 75974 15h 30m 55.91s ‏ 30.6″ 12′ ‎+64° 5.74 0.79 318 K0III-IV
41 Dra 41 166866 88136 18h 00m 09.07s ‏ 13.7″ 00′ ‎+80° 5.74 2.12 173 K2Vvar دوتایی طیفی
172728 91315 18h 37m 33.51s ‏ 35.3″ 31′ ‎+62° 5.74 0.16 426 A0V
148330 80375 16h 24m 25.33s ‏ 18.2″ 12′ ‎+55° 5.75 0.50 366 A2svar...
161693 86782 17h 43m 59.16s ‏ 06.3″ 48′ ‎+53° 5.75 0.24 413 A2V
76 Dra 76 199095 102208 20h 42m 35.10s ‏ 52.0″ 31′ ‎+82° 5.75 0.55 358 A0V
139493 76376 15h 35m 57.08s ‏ 50.0″ 37′ ‎+54° 5.77 1.38 246 A2V
μ Dra B μ 21 154906 17h 05m 19.70s ‏ 13.0″ 28′ ‎+54° 5.80 component of the μ Dra system
142531 77738 15h 52m 16.58s ‏ 35.7″ 49′ ‎+55° 5.81 0.60 359 G8III:
ψ Dra B ψ 31 162004 86620 17h 41m 58.04s ‏ 27.3″ 09′ ‎+72° 5.81 4.07 73 G0V دوتیی با ψ Dra
175824 92822 18h 54m 47.17s ‏ 35.0″ 51′ ‎+48° 5.84 2.22 173 F3III
119476 66798 13h 41m 29.82s ‏ 20.8″ 49′ ‎+64° 5.85 1.69 221 A2V
139778 76509 15h 37m 32.04s ‏ 31.6″ 30′ ‎+54° 5.85 0.66 355 K1III:
141675 77370 15h 47m 37.91s ‏ 35.8″ 22′ ‎+55° 5.85 1.34 260 A3m
161178 86219 17h 37m 08.84s ‏ 20.7″ 27′ ‎+72° 5.87 0.91 321 G9III
138265 75696 15h 27m 51.44s ‏ 12.8″ 40′ ‎+60° 5.90 −0.41 595 K5III
187340 97122 19h 44m 18.40s ‏ 13.6″ 20′ ‎+69° 5.90 0.24 442 A2III
133388 73507 15h 01m 27.11s ‏ 15.9″ 12′ ‎+60° 5.91 0.91 327 A4V
174237 92133 18h 46m 43.08s ‏ 16.7″ 59′ ‎+52° 5.91 −3.21 2173 B2.5V
182190 95038 19h 20m 16.00s ‏ 42.4″ 38′ ‎+57° 5.91 −1.25 881 M1III
193664 100017 20h 17m 30.63s ‏ 10.7″ 51′ ‎+66° 5.91 4.69 57 G3V
149650 80991 16h 32m 25.66s ‏ 24.0″ 49′ ‎+60° 5.92 0.86 335 A2V
144204 78542 16h 02m 05.56s ‏ 57.6″ 54′ ‎+52° 5.93 −1.07 819 K5III
141472 77272 15h 46m 34.88s ‏ 28.6″ 28′ ‎+55° 5.94 −1.58 1042 K3III
37 Dra 37 168653 89448 18h 15m 17.05s ‏ 21.5″ 45′ ‎+68° 5.96 1.26 284 K1III:
74 Dra 74 196925 101082 20h 29m 27.31s ‏ 26.7″ 05′ ‎+81° 5.96 1.96 205 K0III+...
139357 76311 15h 35m 16.22s ‏ 19.7″ 55′ ‎+53° 5.97 0.55 396 K4III:
167042 89047 18h 10m 31.53s ‏ 09.4″ 17′ ‎+54° 5.97 2.48 163 K1III
137389 75256 15h 22m 37.25s ‏ 49.8″ 02′ ‎+62° 5.99 0.24 461 A0sp...
113049 63340 12h 58m 47.30s ‏ 20.9″ 28′ ‎+75° 6.00 0.17 477 K0III
161193 86561 17h 41m 21.81s ‏ 05.5″ 49′ ‎+51° 6.00 0.96 332 K0III:
172883 91525 18h 39m 52.81s ‏ 45.7″ 11′ ‎+52° 6.00 −0.19 563 A0p...
113337 63584 13h 01m 47.15s ‏ 36.6″ 36′ ‎+63° 6.01 3.14 122 F6V
173949 91915 18h 44m 18.27s ‏ 53.1″ 02′ ‎+61° 6.02 0.78 364 G7IV
153956 83138 16h 59m 21.57s ‏ 18.6″ 41′ ‎+56° 6.04 1.24 297 K1III:
184102 95167 19h 21m 40.24s ‏ 10.4″ 36′ ‎+79° 6.06 1.18 309 A3V
184958 95978 19h 31m 00.29s ‏ 21.3″ 59′ ‎+70° 6.06 −0.35 623 K2
172569 91196 18h 36m 13.25s ‏ 18.7″ 29′ ‎+65° 6.07 1.79 234 F0V
83727 48017 09h 47m 18.14s ‏ 12.2″ 08′ ‎+79° 6.09 0.56 416 F0V:
163929 87744 17h 55m 23.62s ‏ 15.9″ 58′ ‎+55° 6.09 2.34 184 F0IV
127821 70952 14h 30m 46.30s ‏ 08.7″ 11′ ‎+63° 6.10 3.59 103 F4IV
173398 91606 18h 40m 56.40s ‏ 57.6″ 44′ ‎+62° 6.10 0.75 383 K0III
154633 83359 17h 02m 15.78s ‏ 02.4″ 36′ ‎+64° 6.11 0.89 360 G5V
40 Dra 40 166865 88127 18h 00m 03.37s ‏ 01.9″ 00′ ‎+80° 6.11 2.58 166 K2Vvar دوتایی طیفی
174481 92269 18h 48m 16.09s ‏ 02.8″ 46′ ‎+48° 6.12 2.37 183 A7III
159870 85923 17h 33m 31.60s ‏ 31.4″ 33′ ‎+57° 6.15 −0.67 755 A5V+...
189900 98308 19h 58m 28.74s ‏ 03.1″ 32′ ‎+63° 6.15 0.55 430 A3V
154391 83289 17h 01m 16.98s ‏ 55.2″ 38′ ‎+60° 6.16 0.99 353 K1III
172864 90182 18h 24m 09.18s ‏ 31.6″ 10′ ‎+83° 6.16 0.03 548 A2V
150429 81358 16h 36m 54.99s ‏ 22.9″ 04′ ‎+63° 6.17 0.30 487 K5
94860 53761 10h 59m 57.02s ‏ 12.8″ 46′ ‎+77° 6.18 0.03 553 G9III
151199 81840 16h 42m 58.40s ‏ 23.7″ 41′ ‎+55° 6.18 1.39 295 A2p...
173664 91843 18h 43m 29.01s ‏ 18.5″ 52′ ‎+53° 6.18 −1.65 1199 A2IV
144542 78632 16h 03m 09.37s ‏ 38.9″ 24′ ‎+59° 6.19 −0.97 883 M1III
197508 101044 20h 29m 02.82s ‏ 31.7″ 37′ ‎+83° 6.19 1.54 277 A4m
80930 46410 09h 27m 51.63s ‏ 53.9″ 05′ ‎+75° 6.20 0.39 474 A5Vs
115612 64774 13h 16m 28.66s ‏ 28.7″ 24′ ‎+68° 6.20 0.46 458 B9.5V
69 Dra 69 190960 98401 19h 59m 36.69s ‏ 53.5″ 28′ ‎+76° 6.20 0.17 525 M3III
146603 79414 16h 12m 25.38s ‏ 39.4″ 08′ ‎+67° 6.21 0.34 486 G8III
159330 85692 17h 30m 43.56s ‏ 36.7″ 52′ ‎+57° 6.22 −1.53 1156 K2III
UX Dra 183556 95154 19h 21m 35.53s ‏ 34.6″ 33′ ‎+76° 6.22 −2.56 1863 C5II ستاره کربنی؛ متغیر
196142 101134 20h 30m 00.72s ‏ 54.3″ 31′ ‎+72° 6.23 −0.37 682 K4III:
129798 71876 14h 42m 03.16s ‏ 43.2″ 15′ ‎+61° 6.24 3.09 139 F2V
175823 92731 18h 53m 46.29s ‏ 11.7″ 29′ ‎+57° 6.24 −0.19 631 K5III:
191174 98872 20h 04m 44.51s ‏ 24.4″ 53′ ‎+63° 6.24 1.77 256 A2II-III
83550 47884 09h 45m 30.96s ‏ 05.0″ 08′ ‎+78° 6.25 −1.21 1012 K2III
164428 87293 17h 50m 10.10s ‏ 23.5″ 18′ ‎+78° 6.25 −0.93 891 K5
127929 71040 14h 31m 42.87s ‏ 32.1″ 13′ ‎+60° 6.26 0.73 416 F0III
173920 91985 18h 44m 55.39s ‏ 49.9″ 53′ ‎+54° 6.26 −1.10 967 G5III
55 Dra 55 179933 94140 19h 09m 45.80s ‏ 42.4″ 58′ ‎+65° 6.26 1.29 321 A0V
150010 80920 16h 31m 28.30s ‏ 43.9″ 36′ ‎+72° 6.27 0.63 438 K2III
65 Dra 65 190713 98658 20h 02m 20.16s ‏ 03.8″ 38′ ‎+64° 6.27 1.21 335 G7III:
174205 91811 18h 43m 10.34s ‏ 34.3″ 47′ ‎+70° 6.28 −0.08 610 K2
106677 59796 12h 15m 41.51s ‏ 04.5″ 33′ ‎+72° 6.29 0.59 450 K0III +K0III
154099 82880 16h 56m 16.74s ‏ 40.5″ 07′ ‎+73° 6.29 1.35 317 F0V
155711 84021 17h 10m 30.65s ‏ 31.6″ 24′ ‎+52° 6.30 0.73 424 B9V
169028 89835 18h 19m 56.10s ‏ 52.6″ 20′ ‎+51° 6.30 0.80 410 K1III:
184936 96164 19h 33m 10.06s ‏ 31.2″ 09′ ‎+60° 6.30 −1.54 1203 K4III
108150 60589 12h 25m 06.38s ‏ 10.0″ 48′ ‎+63° 6.31 0.31 516 G8III
143187 78017 15h 55m 49.66s ‏ 42.2″ 54′ ‎+58° 6.31 0.54 465 A0V
148880 80710 16h 28m 43.41s ‏ 27.8″ 24′ ‎+51° 6.31 0.91 391 G9III
166207 88732 18h 06m 53.47s ‏ 21.4″ 49′ ‎+50° 6.31 0.94 386 K0III
138524 75822 15h 29m 21.13s ‏ 58.4″ 05′ ‎+62° 6.32 −0.28 681 K5
VW Dra 156947 84496 17h 16m 29.45s ‏ 14.1″ 40′ ‎+60° 6.32 0.47 482 K1.5IIIb متغیر
176707 93197 18h 58m 59.40s ‏ 32.9″ 48′ ‎+50° 6.32 0.71 432 G8III
190252 98333 19h 58m 41.78s ‏ 00.5″ 22′ ‎+70° 6.32 0.76 421 G8III
191372 98890 20h 04m 53.41s ‏ 37.9″ 01′ ‎+68° 6.32 −1.35 1116 M3IIIa
108399 60699 12h 26m 24.47s ‏ 47.6″ 55′ ‎+71° 6.33 0.95 389 G8III:
145674 79125 16h 09m 02.92s ‏ 16.1″ 56′ ‎+57° 6.33 0.88 401 A1V
160933 86184 17h 36m 40.03s ‏ 16.5″ 34′ ‎+69° 6.33 3.19 139 F9V
176795 92717 18h 53m 33.20s ‏ 14.4″ 47′ ‎+75° 6.33 −0.82 876 A1V
105678 59291 12h 09m 47.09s ‏ 40.9″ 39′ ‎+74° 6.34 2.05 235 F6IV
122909 68537 14h 01m 50.70s ‏ 43.3″ 40′ ‎+68° 6.34 0.05 592 K5
187764 97326 19h 46m 44.66s ‏ 16.8″ 26′ ‎+68° 6.34 0.31 525 F0III
169885 90146 18h 23m 47.95s ‏ 03.1″ 18′ ‎+53° 6.35 1.26 340 A3m
177483 93466 19h 02m 07.04s ‏ 40.1″ 15′ ‎+52° 6.35 −0.12 642 G8III:...
183611 95576 19h 26m 26.46s ‏ 25.4″ 33′ ‎+62° 6.38 −0.22 682 K5III
82685 47260 09h 37m 56.29s ‏ 49.6″ 04′ ‎+73° 6.39 2.18 227 F2V+...
121146 67589 13h 50m 59.40s ‏ 55.6″ 18′ ‎+68° 6.39 1.50 310 K2IV
147662 79867 16h 18m 09.81s ‏ 16.0″ 33′ ‎+68° 6.39 0.09 594 K0
164780 87670 17h 54m 26.75s ‏ 16.4″ 10′ ‎+75° 6.39 0.56 479 K0
169221 89943 18h 21m 07.15s ‏ 31.5″ 43′ ‎+49° 6.39 −0.17 668 K1III
20 Dra 20 153697 82898 16h 56m 25.32s ‏ 20.6″ 02′ ‎+65° 6.40 2.27 219 F1V
175938 92040 18h 45m 38.06s ‏ 33.0″ 56′ ‎+79° 6.40 1.67 288 A8V
154319 83114 16h 59m 02.57s ‏ 10.9″ 11′ ‎+69° 6.41 1.71 284 K0
145694 79164 16h 09m 26.01s ‏ 44.1″ 49′ ‎+55° 6.43 0.79 438 K0
170811 90476 18h 27m 42.09s ‏ 56.5″ 32′ ‎+59° 6.43 1.18 365 K0IV
112826 63297 12h 58m 18.87s ‏ 31.8″ 55′ ‎+64° 6.44 −0.59 832 K0
137928 75587 15h 26m 32.17s ‏ 13.2″ 01′ ‎+54° 6.44 1.21 363 A2IV
158633 85235 17h 25m 00.90s ‏ 24.1″ 18′ ‎+67° 6.44 5.90 42 K0V
138338 75788 15h 28m 56.83s ‏ 41.5″ 11′ ‎+55° 6.45 1.64 299 A3m
140117 76651 15h 39m 09.52s ‏ 27.9″ 55′ ‎+57° 6.45 0.78 443 K1III
149198 80682 16h 28m 21.17s ‏ 38.4″ 02′ ‎+67° 6.45 −0.18 689 M0
178208 93733 19h 05m 09.85s ‏ 23.4″ 55′ ‎+49° 6.45 0.19 583 K3III
82327 47119 09h 36m 06.79s ‏ 08.0″ 19′ ‎+74° 6.46 0.78 447 B9V
128332 71251 14h 34m 15.70s ‏ 57.0″ 03′ ‎+57° 6.46 4.15 95 F7V
155328 83857 17h 08m 17.08s ‏ 32.0″ 50′ ‎+50° 6.46 −0.17 689 A1V
158259 85268 17h 25m 24.14s ‏ 26.9″ 47′ ‎+52° 6.46 4.29 89 G0
176560 93068 18h 57m 28.46s ‏ 29.7″ 13′ ‎+58° 6.47 1.14 380 A2V
185394 96297 19h 34m 46.34s ‏ 03.0″ 26′ ‎+63° 6.47 0.38 539 K2
91075 51883 10h 36m 02.02s ‏ 40.7″ 29′ ‎+80° 6.48 0.89 428 G4III:
100858 56716 11h 37m 42.31s ‏ 44.5″ 35′ ‎+77° 6.49 −2.09 1698 K5
158485 85317 17h 26m 04.85s ‏ 06.7″ 39′ ‎+58° 6.49 1.30 356 A4V
186340 96771 19h 40m 13.19s ‏ 25.7″ 30′ ‎+60° 6.49 1.09 391 A5V
167387 89104 18h 11m 07.16s ‏ 34.3″ 24′ ‎+60° 6.50 0.76 459 A1Vnn
176668 93053 18h 57m 17.34s ‏ 48.7″ 23′ ‎+62° 6.50 1.65 305 G5IV comp
184146 94604 19h 15m 07.91s ‏ 45.8″ 27′ ‎+83° 6.50 0.61 492 A3V
17 Dra 17 150118 16h 36m 14.10s ‏ 27.0″ 55′ ‎+52° 6.53
29 Dra 29 160538 85852 17h 32m 41.35s ‏ 38.2″ 13′ ‎+74° 6.61 1.54 337 K0III
RY Dra 112559 63152 12h 56m 25.89s ‏ 39.9″ 59′ ‎+65° 6.63 −1.81 1590 C7I carbon star; variable, Vmax = 6.5m, Vmin = 8.0m, P = 172 d
38 Dra 38 169027 89594 18h 16m 58.77s ‏ 30.1″ 44′ ‎+68° 6.79 0.28 655 A0
205 Dra 205 174343 92204 18h 47m 29.57s ‏ 55.4″ 25′ ‎+49° 7.19 0.28 787 F5
BY Dra 234677 91009 18h 33m 55.77s ‏ 08.9″ 43′ ‎+51° 8.07 5.66 54 K6Ve prototype of the BY Dra variables
R Dra 149880 81014 16h 32m 40.23s ‏ 17.9″ 45′ ‎+66° 8.67 −1.42 1042 M6e Mira variable; Vmax = 6.7m, Vmin = 13.2m, P = 245.5 d
HD 184146 184146 91768 18h 42m 46.7s ‏ 49″ 37′ ‎+59° 8.94 11.20 11.5 M3V دوتایی با Struve 2398, ۱۵مین ستاره نزدیک سیستم ستاره‌ای; ستاره شراره‌دار
HD 173740 173740 91772 18h 42m 46.9s ‏ 36″ 37′ ‎+59° 9.70 11.96 11.5 M3.5V دوتایی با Struve 2398; flare star
GSC 03549-02811 19h 07m 14.04s ‏ 59.1″ 18′ ‎+49° 11.41 750 G0V has the transiting planet جی‌اس‌سی ۰۳۵۴۹-۰۲۸۱۱
T Dra 87820 17h 56m 23.31s ‏ 06.2″ 13′ ‎+58° 12.48 Nev Mira variable; Vmax = 7.2m, Vmin = 13.5m, P = 421.2 d

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", (به انگلیسی) {{citation}}: External link in |مقاله= (help); Missing or empty |title= (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link) Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.