فهرست فرمانداران کل هند

براساس مصوبه مجلس بریتانیا در سال ۱۷۷۳ عنوان فرماندار کل در منطقه فورت ویلیام، کلکته ایجاد شد که با عنوان فرماندار کل بنگال و از سال ۱۸۳۳ تا ۱۸۵۸ فرمانداران کل هند نیز شناخته می‌شد، این فرماندار توسط مدیران کمپانی هند شرقی بریتانیا انتخاب می‌شد.

از سال ۱۸۵۸ تا ۱۹۴۷ این عنوان به فرماندار و نایب‌السلطنه هند تغییر نام پیدا کرد و توسط پادشاهی بریتانیا منصوب می‌شد.

فهرست فرمانداران کلویرایش

تصویر نام
(زاده–درگذشت)
دوره حکومت رویدادهای مهم انتخاب کننده
Before 1773 Governors General of the Presidency of Fort William (Bengal) was named as Governor of Bengal, which was in existence since 1757 to 1772.

برای فرمانداران بنگال فهرست فرمانداران بنگال را ببینید.

فرمانداران کل فورت ویلیام (بنگال), ۱۷۷۳–۱۸۳۳
  Warren Hastings
(۱۷۳۲–۱۸۱۸)
۲۰ اکتبر
۱۷۷۳
[nb ۱]
۱ فوریه
۱۷۸۵
کمپانی هند شرقی بریتانیا
 
(۱۷۷۳–۱۸۵۸)
  John Macpherson
(کفیل)
(۱۷۴۵–۱۸۲۱)
۱ فوریه
۱۷۸۵
۱۲ سپتامبر
۱۷۸۶
  چارلز کورن‌والیس[nb ۲]
(۱۷۳۸–۱۸۰۵)
۱۲ سپتامبر
۱۷۸۶
۲۸ اکتبر
۱۷۹۳
  John Shore
(۱۷۵۱–۱۸۳۴)
۲۸ اکتبر
۱۷۹۳
۱۸ مارس
۱۷۹۸
  Alured Clarke
(کفیل)
(۱۷۴۴–۱۸۳۲)
۱۸ مارس
۱۷۹۸
۱۸ مه
۱۷۹۸
  ریچارد ولزلی، Earl of Mornington[nb ۳]
(۱۷۶۰–۱۸۴۲)
۱۸ مه
۱۷۹۸
۳۰ ژوئیه
۱۸۰۵
  چارلز کورن‌والیس
(۱۷۳۸–۱۸۰۵)
۳۰ ژوئیه
۱۸۰۵
۵ اکتبر
۱۸۰۵
  Sir George Barlow, Bt
(کفیل)
(۱۷۶۲–۱۸۴۷)
۱۰ اکتبر
۱۸۰۵
۳۱ ژوئیه
۱۸۰۷
  لرد مینتو
(۱۷۵۱–۱۸۱۴)
۳۱ ژوئیه
۱۸۰۷
۴ اکتبر
۱۸۱۳
  Francis Rawdon-Hastings, 1st Marquess of Hastings[nb ۴]
(۱۷۵۴–۱۸۲۶)
۴ اکتبر
۱۸۱۳
۹ ژانویه
۱۸۲۳
  جان آدام
(کفیل)
(۱۷۷۹–۱۸۲۵)
۹ ژانویه
۱۸۲۳
۱ آگوست
۱۸۲۳
  ویلیام آمهرست[nb ۵]
(۱۷۷۳–۱۸۵۷)
۱ آگوست
۱۸۲۳
۱۳ مارس
۱۸۲۸
  William Butterworth Bayley
(کفیل)
(۱۷۸۲–۱۸۶۰)
۱۳ مارس
۱۸۲۸
۴ ژوئیه
۱۸۲۸
فرماندار کل هند، ۱۸۳۳–۱۸۵۸
  Lord William Bentinck
(۱۷۷۴–۱۸۳۹)
۴ ژوئیه
۱۸۲۸
۲۰ مارس
۱۸۳۵
کمپانی هند شرقی بریتانیا
 
(۱۷۷۳–۱۸۵۸)
  Charles Metcalfe, Bt
(کفیل)
(۱۷۸۵–۱۸۴۶)
۲۰ مارس
۱۸۳۵
۴ مارس
۱۸۳۶
 • Repealed 1823 Licensing Regulations
 • Known as Liberator of India Press
 • Establishment of کتابخانه ملی هند (currently known as National Library of India)
  The Lord Auckland[nb ۶]
(۱۷۸۴–۱۸۴۹)
۴ مارس
۱۸۳۶
۲۸ فوریه
۱۸۴۲
  The Lord Ellenborough
(۱۷۹۰–۱۸۷۱)
۲۸ فوریه
۱۸۴۲
ژوئن
۱۸۴۴
  William Wilberforce Bird
(کفیل)
(۱۷۸۴–۱۸۵۷)
ژوئن
۱۸۴۴
۲۳ ژوئیه
۱۸۴۴
  Henry Hardinge[nb ۷]
(۱۷۸۵–۱۸۵۶)
۲۳ ژوئیه
۱۸۴۴
۱۲ ژانویه
۱۸۴۸
  The Earl of Dalhousie[nb ۸]
(۱۸۱۲–۱۸۶۰)
۱۲ ژانویه
۱۸۴۸
۲۸ فوریه
۱۸۵۶
  The Viscount Canning[nb ۹]
(۱۸۱۲–۱۸۶۲)
۲۸ فوریه
۱۸۵۶
۳۱ اکتبر
۱۸۵۸
فرماندار کل و نایب‌السلطنه هند، ۱۸۵۸–۱۹۴۷
  The Viscount Canning[nb ۱۰]
(۱۸۱۲–۱۸۶۲)
۱ نوامبر
۱۸۵۸
۲۱ مارس
۱۸۶۲
ملکه ویکتوریا
 
(۱۸۳۷–۱۹۰۱)
  The Earl of Elgin
(۱۸۱۱–۱۸۶۳)
۲۱ مارس
۱۸۶۲
۲۰ نوامبر
۱۸۶۳
  Robert Napier
(کفیل)
(۱۸۱۰–۱۸۹۰)
۲۱ نوامبر
۱۸۶۳
۲ دسامبر
۱۸۶۳
  William Denison
(کفیل)
(۱۸۰۴–۱۸۷۱)
۲ دسامبر
۱۸۶۳
۱۲ ژانویه
۱۸۶۴
  Sir John Lawrence, Bt
(۱۸۱۱–۱۸۷۹)
۱۲ ژانویه
۱۸۶۴
۱۲ ژانویه
۱۸۶۹
  The Earl of Mayo
(۱۸۲۲–۱۸۷۲)
۱۲ ژانویه
۱۸۶۹
۸ فوریه
۱۸۷۲
Sir John Strachey
(کفیل)
(۱۸۲۳–۱۹۰۷)
۹ فوریه
۱۸۷۲
۲۳ فوریه
۱۸۷۲
  The Lord Napier
(کفیل)
(۱۸۱۹–۱۸۹۸)
۲۴ فوریه
۱۸۷۲
۳ مه
۱۸۷۲
  The Lord Northbrook
(۱۸۲۶–۱۹۰۴)
۳ مه
۱۸۷۲
۱۲ آوریل
۱۸۷۶
  The Lord Lytton
(۱۸۳۱–۱۸۹۱)
۱۲ آوریل
۱۸۷۶
۸ ژوئن
۱۸۸۰
  The Marquess of Ripon (Pro-Indian Viceroy of India)
(۱۸۲۷–۱۹۰۹)
۸ ژوئن
۱۸۸۰
۱۳ دسامبر
۱۸۸۴
 • First Factory Act (۱۸۸۱)
 • Repeal of the Vernacular Press Act (۱۸۸۲)
 • Ilbert Bill (۱۸۸۳)
 • Government resolution on local self-government (۱۸۸۲)
 • Appointment of Education Commission under Sir William Hunter
  The Earl of Dufferin
(۱۸۲۶–۱۹۰۲)
۱۳ دسامبر
۱۸۸۴
۱۰ دسامبر
۱۸۸۸
  The Marquess of Lansdowne
(۱۸۴۵–۱۹۲۷)
۱۰ دسامبر
۱۸۸۸
۱۱ اکتبر
۱۸۹۴
  The Earl of Elgin (۱۸۴۹–۱۹۱۷) ۱۱ اکتبر
۱۸۹۴
۶ ژانویه
۱۸۹۹
  جرج کرزن[nb ۱۱]
(۱۸۵۹–۱۹۲۵)
۶ ژانویه
۱۸۹۹
۱۸ نوامبر
۱۹۰۵
  The Earl of Minto
(۱۸۴۵–۱۹۱۴)
۱۸ نوامبر
۱۹۰۵
۲۳ نوامبر
۱۹۱۰
ادوارد هفتم
 
(۱۹۰۱–۱۹۱۰)
  The Lord Hardinge of Penshurst
(۱۸۵۸–۱۹۴۴)
۲۳ نوامبر
۱۹۱۰
۴ آوریل
۱۹۱۶
جرج پنجم (پادشاهی متحده)
 
(۱۹۱۰–۱۹۳۶)
  The Lord Chelmsford
(۱۸۶۸–۱۹۳۳)
۴ آوریل
۱۹۱۶
۲ آوریل
۱۹۲۱
  روفکس آیزکس
(۱۸۶۰–۱۹۳۵)
۲ آوریل
۱۹۲۱
۳ آوریل
۱۹۲۶
  ادوارد وود
(۱۸۸۱–۱۹۵۹)
۳ آوریل
۱۹۲۶
۱۸ آوریل
۱۹۳۱
  The Earl of Willingdon
(۱۸۶۶–۱۹۴۱)
۱۸ آوریل
۱۹۳۱
۱۸ آوریل
۱۹۳۶
  ویکتور هوپ
(۱۸۸۷–۱۹۵۲)
۱۸ آوریل
۱۹۳۶
۱ اکتبر
۱۹۴۳
ادوارد هشتم
 
(۱۹۳۶)
  آرچیبالد ویول
(۱۸۸۳–۱۹۵۰)
۱ اکتبر
۱۹۴۳
۲۱ فوریه
۱۹۴۷
جرج ششم
 
(۱۹۳۶–۱۹۵۲)
  لوئیس مونتباتن
(۱۹۰۰–۱۹۷۹)
۲۱ فوریه
۱۹۴۷
۱۵ آگوست
۱۹۴۷
فرماندار کل حاکمیت هند، ۱۹۴۷–۱۹۵۰
  لوئیس مونتباتن[nb ۱۲]
(۱۹۰۰–۱۹۷۹)
۱۵ آگوست
۱۹۴۷
۲۱ ژوئن
۱۹۴۸
جرج ششم
 
(۱۹۳۶–۱۹۵۲)
  C. Rajagopalachari
(۱۸۷۸–۱۹۷۲)
۲۱ ژوئن
۱۹۴۸
۲۶ ژانویه
۱۹۵۰
توضیحات
 1. Originally joined on 28 آوریل 1772
 2. Earl Cornwallis from 1762; created Marquess Cornwallis in 1792.
 3. Created Marquess Wellesley in 1799.
 4. Earl of Moira prior to being created Marquess of Hastings in 1816
 5. Created Earl Amherst in 1826.
 6. Created Earl of Auckland in 1839.
 7. Created Viscount Hardinge in 1846.
 8. Created Marquess of Dalhousie in 1849.
 9. Created Earl Canning in 1859.
 10. Created Earl Canning in 1859.
 11. The Lord Ampthill was acting Governor-General in 1904
 12. Created Earl Mountbatten of Burma on 28 اکتبر 1947.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. Clarke, John James (1 ژانویه 1997). Oriental Enlightenment: The Encounter Between Asian و Western Thought (به انگلیسی). Psychology Press. ISBN 978-0-415-13375-3.
 2. Roorkee Engineering College
 3. Day B., Richard & Gaido Daniel (2009). Witnesses to Permanent Revolution: The Documentary Record. London: LEIDEN • BOSTON. p. 406. ISBN 978 90 04 167704.