فوماراز (انگلیسی: Fumarase‎) یک آنزیم است که واکنش برگشت‌پذیر هیدراتاسیون/دهیدراسیون فومارات به مالات را کاتالیزه می‌کند. آنزیم فوماراز دو گونه است: سیتوزولی و میتوکندریایی. نوع میتوکندریایی در چرخه اسید سیتریک (چرخهٔ کربس) شرکت دارد و نوع سیتوزولی در متابولیسم اسیدهای آمینه و فومارات. اگر در ریشهٔ آمینی این آنزیم «توالی سیگنال‌دهنده» موجود باشد، از نوع میتوکندریایی است و اگر موجود نباشد از نوع سیتوزولی است.[۱]

تترامر فوماراز سیتوزولی در اشریشیا کلی
fumarate hydratase
معین‌کننده‌ها
نام‌های دیگرFHepididymis secretory sperm binding proteinfumarate hydratasemitochondrialEF-3fumarase
شناسه‌های بیرونیGeneCards: [۱]
هم‌ساخت‌شناسی
گونه‌هاانسانموش
Entrez
آنسامبل
یونی‌پروت
RefSeq (mRNA)

n/a

n/a

RefSeq (پروتئین)

n/a

n/a

موقعیت (UCSC)n/an/a
جستجوی PubMedn/an/a
ویکی‌داده
مشاهده/ویرایش Human

فوماراز در دو مسیر متابولیسمی نقش دارد: چرخه اسید سیتریک و چرخهٔ کربس معکوس (چرخهٔ احیاکنندهٔ اسید سیتریک یا تثبیت دی‌اکسید کربن). این آنزیم در بروز کارسینوم کلیه هم نقش دارد. در واقع جهش در ژن تولیدکنندهٔ این آنزیم، با بروز لیومیوم در پوست و رحم در ترکیب با کارسینوم کلیه مرتبط است.

نقشهٔ تعاملی مسیر آنزیمیویرایش

بر روی ژن، پروتئین یا متابولیت‌های ذیل کلیک کنید تا به مقالهٔ مربوط به آنها هدایت شوید. [§ ۱]

[[File:
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
[[
]]
|{{{اندازه پایه}}}px|alt=]]
TCA Cycle edit
  1. The interactive pathway map can be edited at WikiPathways: "TCACycle_WP78".

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش