لامبدا

(تغییرمسیر از لاندا)

لامبدا (بزرگ: Λ، کوچک: λ;، لاندا یا لامبدا) یازدهمین حرف الفبای یونانی است. در دستگاه شمارش یونانی مقدار ۳۰ را دارد. حرف همسنگ آن در زبان انگلیسی L و در زبان سیریلیک ال (Л, л) است.

Lambda uc lc.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg واو, دیگما Heta uc lc.svg هتا
San uc lc.svg سان Sho uc lc.svg شو
حروف اعداد
Stigma uc lc.svg استیگما Qoppa new uc lc.svg قوپا
Sampi uc lc.svg سمپی

الفبای یونانی

نمادویرایش

در حالت بزرگویرایش

در حالت کوچکویرایش

لامبدا، اولین بار در سال ۱۹۷۰ به عنوان نمادی از حقوق همجنسگرایان استفاده شد.[۲][۳]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Wankat Separation Process Engineering 2nd ed, Prentice Hall
  2. Rapp, Linda (2003). "Symbols" (PDF). glbtq.com. Retrieved 17 November 2018.
  3. "1969, The Year of Gay Liberation". The New York Public Library. June 2009. Retrieved 17 November 2018.
الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ* Ϸϸ*