مثلث متساوی‌الساقین

(تغییرمسیر از مثلث متساوی الساقین)
مثلث متساوی‌الساقین
Triangle.Isosceles.svg
ضلع‌ها و نقطه‌ها ۳

مثلث متساوی‌الساقین مثلثی است که حتماً دو ساق آن با هم برابر باشند. این مثلث، علاوه بر داشتن دو ضلع برابر، دو زاویهٔ برابر هم دارد و آن دو زاویه، گوشه‌هایی هستند که روبه‌روی اضلاع برابر قرار گرفته‌اند. مثلث متساوی الاضلاع نوعی مثلث متساوی الساقین به شمار می رود.

خواصویرایش

1- در مثلث متساوی الساقین نیمساز و عمود منصف و ارتفاع بر هم منطبق اند. (در راس بالایی) ۲.نیمساز خارجی راس مثلث متساوی الساقین با قاعده موازی بوده و برابر با زاویه های پای ساق ها میباشد

قضایاویرایش

قضیه پل خربگیری: اگر دو ساق بایکدیگر برابر باشند، زوایای پای دو ساق با یکدیگر برابرند.

قضیه: اگر زوایای پای دو ساق برابر باشد، دو ساق با یکدیگر برابرند و ثلث متساوی‌الساقین می‌شود.

منبعویرایش