مرحله اس یا مرحله ساختن دی‌ان‌آ یکی از بخش‌های چرخه یاخته‌ای است که در طی میان چهر (اینترفاز) انجام می‌شود. این بخش پس از نخستین بخش رشد (G1) و پیش از دومین بخش رشد (G2) رخ می‌دهد.

در این بخش دی‌ان‌ای (DNA) همانندسازی می‌کند؛ بنابراین در پایان این بخش هر یک مولکول دی ان ای به دو مولکول دی ان ای یکسان، تبدیل می‌شود. رنگین‌سازه‌ها (کروماتیدها) در این بخش هنوز فشردگی و انباشتگی خود را پیدا نکرده‌اند. در پایان این بخش، پاسگاه یاخته‌ای وجود ندارد.

منابعویرایش