منطقه زیستی یا زیست‌سار (bioregion) عبارت است از یک ناحیهٔ بوم شناسی و جغرافیایی که از قلمرو زیست‌جغرافیایی کوچکتر اما از ناحیه بوم‌شناختی یا یک اکوسیستم بزرگتر است.[۱]

منطقه‌های زیستی تعریف شده از سوی صندوق جهانی طبیعت ویرایش

منابع ویرایش

  1. Vilhena, D. , Antonelli, A. (2015). A network approach for identifying and delimiting biogeographical regions. Nature communications 6, 6848, [۱].
  2. Dinerstein, E. , Olson, D. Graham, D.J. et al. (1995). A Conservation Assessment of the Terrestrial Ecoregions of Latin America and the Caribbean. World Bank, Washington DC. , [۲].