مگالوسارید

تیره‌ای از مگالوساروید

مگالوسارید (نام علمی: Megalosauridae) یک گروه از دایناسورهای گوشتخوار بودند که بین ۱۷۰ تا ۱۴۸ میلیون سال پیش در آمریکای شمالی ، اروپا و آفریقا می زیستند مگالوسارید ها به همراه اسپینوساریدها یکی از دو گروه اصلی مگالوسارویدها بودند آخرین و بزرگترین گونه این خانواده تورووسور بوده است که حدود ۱۵۳ تا ۱۴۸ میلیون سال پیش ساکن آمریکای شمالی بوده است.

مگالوسارید
Afrovenator abakensis dinosaur.png
مگالوسارید، Megalosauridae
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
بالاخانواده: مگالوساروید

شجره نامهویرایش

Megalosauridae
مگالوسارید

خوش‌خمیده

ماگنوسور

Streptospondylus

مگالوسارید

Duriavenator

آفریقاشکارچی

Dubreuillosaurus

مگالوسور

تورووسور

مگالوساروید

Piatnitzkysauridae

مگالوساروید

Streptospondylus

اسپینوسارید

Megalosauridae
مگالوسارید

خوش‌خمیده

مگالوسارید

Duriavenator

مگالوسور

تورووسور

مگالوسارید

آفریقاشکارچی

Dubreuillosaurus

ماگنوسور

لشانسور

پیوتوسور

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش