مگالوساروید

مگالوساروید
Eustreptospondylus head.jpg
مگالوساروید، Megalosauroidea
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان

مگالوساروید (نام علمی: Megalosauroidea) نام یک بالاخانواده از کلاد سخت‌دنبان است این خانواده شامل دایناسورهای گوشت خوار بزرگ جثه ( اغلب بزرگ تر از ۶ متر ) می شدند که حدود ۱۷۰ میلیون سال پیش ظاهر شدند و در حدود ۸۵ میلیون سال پیش نیز از میان رفتند.

طبقه بندیویرایش

مگالوساروید ها شامل دو خانواده اصلی مگالوساریدها و اسپینوساریدها بودند از اعضای معروف این دو خانواده نیز می توان به ترتیب به گونه های تورووسور و اسپینوسور اشاره نمود.

ویژگی هاویرایش

مگالوسارویدها نسبت به بقیه ی دایناسورهای گوشت خوار بزرگ جثه ی دیگر از پوزه های بلند تری برخوردار بودند که در اسپینوساریدها این پوزه ی بلند حالتی تمساح مانند به خود گرفت که از آن برای شکار ماهی ها و جانوران آبزی استفاده می کردند از ویژگی های دیگر مگالوساروید ها می توان به دستان بلند و قدرتمند آن ها اشاره کرد که مسلح به سه چنگال بزرگ و برنده بود که از آن در شکار و دفاع از خود بهره می بردند بیشتر مگالوسارویدها دستانی سه انگشتی داشتند اگرچه در برخی از آن ها هنوز انگشت چهارم به صورتی تحلیل رفته وجود داشت.

شجره نامهویرایش

Megalosauroidea


Xuanhanosaurus
مارشوسور
کوندورراپتورPiatnitzkysaurus
Chuandongocoelurusمونولوفوسور
اسپینوسارید


باریونیکستمساح‌وش

ایریتاتوراسپینوسور
مگالوسارید
مگالوسارید

خوش‌خمیده
ماگنوسورStreptospondylus
مگالوسارید

Duriavenator
آفریقاشکارچیDubreuillosaurus

مگالوسورتورووسور
سخت‌دنبان

سریالوفوسورسینوسور
Chuandongocoelurusمونولوفوسور


شکارچی‌گونان
پرنده‌ددپایان

دیگرخزنده‌واران


تهی‌دم‌خزندگان

لورنیانوسورOther coelurosaurians
Megalosauroidea
Piatnitzkysauridae

مارشوسور
کوندورراپتورPiatnitzkysaurus
مگالوساروید

Streptospondylus


اسپینوسارید


باریونیکستمساح‌وش

ایریتاتورایریتاتوراسپینوسور
مگالوسارید
مگالوسارید

خوش‌خمیده
مگالوسارید

Duriavenator
مگالوسورتورووسور
مگالوسارید

آفریقاشکارچی
Dubreuillosaurusماگنوسور

لشانسورپیوتوسورمنابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش