مذکر

جنسیت حیوانات. برای انسان از Q6581097 استفاده کنید
(تغییرمسیر از نر)

در بیشتر موجودات زنده به‌خصوص موجودات تکامل یافته، دو جنسیت مشاهده می‌شود: نر (مذکر) و ماده (مونث). وظیفه جنس نر معمولاً بارورسازی جنس ماده است. و جنس ماده نیز وظیفهٔ زایش را برعهده دارد.

نماد خدای رومانیایی مارس که نشان جنس مذکر محسوب می شود.

جستارهای وابستهویرایش