مذکر

جنسیت حیوانات. برای انسان از Q6581097 استفاده کنید
(تغییرمسیر از نر)
نماد خدای رومانیایی مارس که نشان جنس مذکر محسوب می شود.

در بیشتر موجودات زنده به‌خصوص موجودات تکامل یافته، دو جنسیت مشاهده می‌شود: نر (مذکر) و ماده (مونث). وظیفه جنس نر معمولاً بارورسازی جنس ماده است. و جنس ماده نیز وظیفهٔ زایش را برعهده دارد.

جستارهای وابستهویرایش