نوپرنده‌کفلان

نوپرنده‌کفلان (نام علمی: Neornithischia) نام یک زیرراسته از راسته پرنده‌کفلان است.

نوپرنده‌کفلان
نوپرنده‌کفلان، Neornithischia
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
بالاراسته: پولک‌خزندگان
راسته: پرنده‌کفلان
زیرراسته: مارمولک
نوپرنده‌کفلان

Stormbergia

آگیلی‌سور

Hexinlusaurus

Othnielosaurus

شاخ‌پایان

پرنده‌پایان

لبه‌دارسران


منابع ویرایش