لبه‌دارسران

لبه‌دارسران
Triceratops 2.jpg
لبه‌دارسران، Marginocephalia
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: پرنده‌کفلان
زیرراسته: شاخ‌پایان

لبه‌دارسران (نام علمی: Marginocephalia) نام یک کلاد از زیرراسته شاخ‌پایان است.

Marginocephalia
ستبرسرخزندگان

Stenopelix

Wannanosaurus

گویوسفال

هومالوسفال

ستبرسرخزندگان

شاخ‌چهرگان

میکروپاکیسفالوسور

چائویانگوسور

طوطی‌خزندگان

شاخ‌چهرگان

Liaoceratops

Archaeoceratops

باریک‌شاخان

شاخ‌چهرگان

Marginocephalia
ستبرسرخزندگان

Wannanosaurus

گویوسفال

هومالوسفال

ستبرسرخزندگان

شاخ‌چهرگان

میکروپاکیسفالوسور

چائویانگوسور

Stenopelix

یین‌لانگ

طوطی‌خزندگان

شاخ‌چهرگان

Liaoceratops

Archaeoceratops

باریک‌شاخان

شاخ‌چهرگان

منابع