نمایش باید ادامه یابد (ترانه کوئین) - زبان‌های دیگر