در علم آمار و احتمالات پارامتر شکل به پارامتری گفته می‌شود که با تغییر آن، شکل تابع توزیع احتمالی تغییر می‌نماید (مقایسه نمایید با پارامتر مکان و پارامتر مقیاس) . به‌طور مثال توابع توزیع احتمالی زیر دارای پارامتر شکل می‌باشند:

پارامتر شکلاین پارامتر در یک نقطه مشخص بر اساس مختصات به صورت منحنی است که در انتگرال برای حسابداری کاربرد دارد

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش