در علم آمار و احتمالات پارامتر شکل به پارامتری گفته می‌شود که با تغییر آن، شکل تابع توزیع احتمالی تغییر می‌نماید (مقایسه نمایید با پارامتر مکان و پارامتر مقیاس) . بطور مثال توابع توزیع احتمالی زیر دارای پارامتر شکل می‌باشند:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش