پاره‌خط در هندسه به جزئی از خط گفته می‌شود که به دو نقطه انتهایی محدود شده، و تمامی نقاط بین آن دو را در بر بگیرد.

تعریف هندسی پاره‌خط
Fotothek df tg 0003359 Geometrie ^ Konstruktion ^ Strecke ^ Messinstrument.jpg

در مورد چندضلعی‌ها، پاره‌خط را ضلع می‌نامند هرگاه که دو نقطهٔ انتهایی آن در حکم دو رأس مجاور چندضلعی باشد، و در غیر این صورت، به آن قطر گفته می‌شود.

اگر AوB دو نقطه انتهایی پاره خطی باشند این پاره خط را با نماد AB نشان می‌دهیم.

جستارهای وابستهویرایش