پاره‌خط در هندسه به قسمتی از خط گفته می‌شود که به دو نقطه انتهایی محدود شده، و تمامی نقاط بین آن دو را در بر بگیرد.

تعریف هندسی پاره‌خط
Fotothek df tg 0003359 Geometrie ^ Konstruktion ^ Strecke ^ Messinstrument.jpg

در چندضلعی‌ها، پاره‌خط را ضلع می‌نامند، هرگاه دو نقطهٔ انتهایی آن در حکم دو رأس مجاور چندضلعی باشد؛ در غیر این صورت، به آن قطر گفته می‌شود.

اگر AوB دو نقطه انتهایی پاره خطی باشند این پاره خط را با نماد AB نشان می‌دهیم.

جستارهای وابسته