سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
کربونیفر میسیسیپین تورنیسین → پیش از آن
دوونین بالا فامنین ۳۵۸٬۹–۳۷۲٬۲
فراسنین ۳۷۲٬۲–۳۸۲٬۷
میانه گیوتین ۳۸۲٬۷–۳۸۷٬۷
ایفلین ۳۸۷٬۷–۳۹۳٬۳
زیرین امسین ۳۹۳٬۳–۴۰۷٬۶
پراگین ۴۰۷٬۶–۴۱۰٬۸
لوخکووین ۴۱۰٬۸–۴۱۹٬۲
سیلورین پریدولی → پس از آن

پراگین (انگلیسی: Pragian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی یکی از سه اشکوب از دور دوونین پیشین از دوران دیرینه‌زیستی از ابردوران پیدازیستی است که بازه زمانی ۲٫۸ ± ۴۱۰٫۸ تا ۲٫۸ ± ۴۰۷٫۶ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد.

پراگین در ستون چینه‌شناسی پس از عصر لاخکووین و پیش از امسین جای دارد و نام آن از شهر پراگ در جمهوری چک گرفته شده‌است.

منابع ویرایش