چیستان

مادراینجا


چیسْتان یا چیستْ آن، یک گونه از پازل است که در آن شعر، نثر یا سوالی با بیان نشانه‌ها و ویژگی‌ها و مشخصات یک چیز معین یا توصیف آن چیز (بی آنکه از آن نامی برده شود) نام یا پاسخ آن را از شخص مقابل مورد پرسش قرار می‌دهد و کاربرد آن هوش آزمایی یا مسابقه است.

نمونهویرایش

در یک جنگ ۱۰۰ سرباز شرکت کردند و جراحاتی برداشتند. آمار جراحات به شرح زیراست:

۷۰ نفر دست راستشان را از دست دادند

۷۵ نفر دست چپشان را از دست دادند

۸۰ نفر پای راست

۸۵ نفر پای چپ از دست دادند.

حد اقل تعداد افرادی که هر ۴ عضوشان را از دست دادن چندتاست؟

پاسخویرایش

مجموع عضوهای از بین رفته ۳۱۰ عضو که در بهترین حالت ۹۰ نفر سه عضوی و ۱۰ نفر ۴ عضوی می‌شود. اگر x تعداد ۴ عضو و y تعداد ۳ عضو

۴x + 3y=۳۱۰

x+y=۱۰۰

در نتیجه:

y=۹۰

x=۱۰

یعنی ۱۰ نفر

منابعویرایش

  • رادفر، محمد یونس. چیستان. چاپ دوم تهران: انتشارات انجام کتاب، ۱۳۸۰.