امپراتور ژائو هان

(تغییرمسیر از ژائو امپراتور هان)

امپراتور ژائو هان یکی از فرمانروایان دودمان هان از ۸۷ تا ۷۴ پیش از میلاد مسیح بود. امپراتور ژائو کوچکترین فرزند امپراتور وو بود. در همان زمان که او به دنیا آمد، امپراتور وو ۶۲ ساله بود. هنگامی نیز که امپراتور ژائو بر تخت حکومت نشست، تنها ۷ سال داشت و تا ۱۳ سال بعد سلطنت کرد و سرانجام زمانی که ۲۰ سال داشت، درگذشت او در طول دوره حکومتش همیشه به صدراعظم قدرتمند و وفادار خود به نام هئو گوانگ که قدرت غالب و واقعی را در دست داشت بسیار نزدیک بود و به او اعتماد می کرد و برای همین یک نوع عروسک در دستان هئو گوانگ بود.

امپراتور ژائو هان
امپراتور دودمان هان
سلطنت87 پ.م. تا 74 پ.م.
پیشینامپراتور وو هان
جانشینشاهزاده هه چانگیی
نایب السلطنههئو گوانگ
زاده94 پ.م.
چانگ‌آن, امپراتوری هان
درگذشته74 پ.م. (20 سال)
چانگ‌آن، امپراتوری هان
آرامگاه
آرامگاه پینگلینگ
همسر(ان)بانو شانگگوان
نام کامل
لیو فولینگ 劉弗陵
تاریخ‌های دوره
شیوان 始元 (86 پ.م. – 80 پ.م.)
یوانفنگ 元鳳 (80 پ.م. – 75 پ.م.)
یوانپینگ 元平 (74 پ.م.)
نام پسامرگ
شیائوژائو هوانگدی (چینی: 孝昭皇帝; پین‌یین: شیائوژائو هوانگدی), ژائو دی (چینی: 昭帝; پین‌یین: ژائو دی) کوتاه‌شده
نام معبد
ژونگزونگ (چینی: 中宗; پین‌یین: ژونگزونگ)
خاندانخاندان لیو
پدرامپراتور وو هان
مادربانو گئویی

اقدامات

ویرایش

امپراتور وو قلمرو وسیع و سیستم دولتی نیرومندی را پس از مرگش به جای گذاشت. امپراتور ژائو و صدراعظم و نایب السلطنه اش، هئو گوانگ، این وضعیت را حفظ کردند و در تمام دورهٔ ریاست و فرمانروایی آنان، صلح و آرامش در امپراتوری برقرار بود.

منابع

ویرایش