جنگ شاه تهماسب دوم با عثمانی

(تغییرمسیر از کارزار شاه طهماسب دوم)

جنگ شاه طهماسب دوم تلاش ناموفق شاه طهماسب دوم صفوی برای نفوذ به مناطق تحت کنترل عثمانی در قفقاز بود که با شکست سنگین وی و از دست رفتن فتوحات سال قبل نادر همراه بود.

کارزار شاه طهماسب دوم
بخشی از جنگ‌های نادری و جنگ ایران و عثمانی (۳۵–۱۷۳۰)

کرمانشاه در غرب ایران
تاریخ۱۷۳۱ میلادی
موقعیت
نتایج پیروزی امپراتوری عثمانی
تغییرات
قلمرو
غرب ایران به دست عثمانی افتاد
طرف‌های درگیر
امپراتوری صفوی امپراتوری عثمانی
فرماندهان و رهبران
شاه طهماسب دوم علی پاشا حکیم اوغلو
احمد پاشا
قوا
۱۸٬۰۰۰ شمال غرب[۱]
۷۰٬۰۰۰ غرب [۲]
۴۰٬۰۰۰شمال غرب[۳]
۱۶۰٬۰۰۰ غرب[۴]
تلفات و ضایعات
سنگین کم

منابع ویرایش

  1. Axworthy, Michael (2009). The Sword of Persia: Nader Shah, from tribal warrior to conquering tyrant,p. 159. I. B. Tauris
  2. عالم آرای نادری، جلد اول، میرزا محمد کاظم مروی، تصحیح محمدامین ریاحی، ص ۲۱۸
  3. عالم آرای نادری، جلد اول، میرزا محمد کاظم مروی، تصحیح محمدامین ریاحی، ص ۲۱۱
  4. عالم آرای نادری، جلد اول، میرزا محمد کاظم مروی، تصحیح محمدامین ریاحی، ص ۲۱۹