گاه‌چینه‌شناسی

(تغییرمسیر از گاهنگاری چینه‌شناسی)
واحدهای زمانی در زمین‌شناسی و چینه‌شناسی
گاه‌چینه‌شناسی زمین‌گاه‌شناسی یادداشت‌ها
چینه‌ابردوران
Eonothem
ابردوران
Eon
جمعاً ۴ ابردوران. نیم میلیارد سال یا بیشتر
چینه‌دوران
Erathem
دوران
Era
۱۰ دوران شناخته‌شده. چندصد میلیون سال
سامانه
System
دوره
Period
۲۲ دوره شناخته‌شده. ده‌ها تا حدود صد میلیون سال
ردیف
Series
دور
Epoch
۳۴ دور شناخته‌شده. ده‌ها میلیون سال
اشکوب
Stage
عصر
Age
۹۹ عصر شناخته‌شده. میلیون‌ها سال
گاه‌بازه
Chronozone
گاه
Chron
زیربخش عصر. توسط ICS به‌کار نمی‌رود.

گاه‌چینه‌شناسی (انگلیسی: Chronostratigraphy) شاخه‌ای از چینه‌شناسی است که سن چینه‌های صخره‌ای را با توجه به زمان مطالعه می‌کند. هدف گاه‌چینه‌شناسی اندازه‌گیری سن زمین و تبیین زمین‌گاه‌شناسی و دوره‌های زمین‌شناسی است.

زیست‌چینه‌شناسی بر پایه سن سنگواره‌ها شکل گرفته‌است.

یکاها ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش