سامانه ردیف اشکوب سن (میلیون سال)
پالئوژن پالئوسن دانین → پس از آن
کرتاسه
پسین
ماستریختین ۶۶–۷۲,۱
کامپانین ۷۲,۱–۸۳,۶
سانتونین ۸۳,۶–۸۶,۳
کنیاسین ۸۶,۳–۸۹,۸
تورونین ۸۹,۸–۹۳,۹
سنومانین ۹۳,۹–۱۰۰,۵

پیشین
آلبین ۱۰۰,۵–~۱۱۳
آپتین ~۱۱۳–~۱۲۵
بارمین ~۱۲۵–~۱۲۹,۴
هاتریوین ~۱۲۹,۴–~۱۳۲,۹
والانجینین ~۱۳۲,۹–~۱۳۹,۸
بریاسین ~۱۳۹,۸–~۱۴۵
ژوراسیک پسین تیتونین → پیش از آن

بریاسین (انگلیسی: Berriasian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، اشکوب زیرین یا نخستین عصر از دوره کرتاسه به‌شمار می‌رود. بریاسین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب تیتونین (در دوره ژوراسیک) و پیش از والانجین جای می‌گیرد. عصر بریاسین از حدود ۴ ± ۱۴۵ میلیون سال پیش آغاز شده و تا حدود ۳ ± ۱۳۹٫۸ میلیون سال پیش ادامه یافت.

ژوراسیک

نام‌گذاری ویرایش

نام اشکوب بریاسین از روستای بریاس در آردش فرانسه گرفته شده است. اسن نام در سال ۱۸۶۹ توسط هنری ککواند به ادبیات علمی دنیا معرفی شد.

منابع ویرایش

دوره کرتاسه
پیشین پسین
بریاسین | والانجینین | هاتریوین
بارمین| آپتین | آلبین
سنومانین | تورونین | کنیاسین
سانتونین |کامپانین | ماستریختین