مجله گردون ماهنامه‌ای فرهنگی ادبی اجتماعی بود که از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴ به سردبیری عباس معروفی در تهران منتشر می‌شد. این مجله همچنین بنیان‌گذار جایزه‌ای ادبی بود که قلم طلایی گردون نام داشت.

این ماهنامه از سوی نویسندگانی همچون مرتضی آوینی در معرض نقد قرار داشت، و دیدگاه‌های آن، دیدگاه لیبرالیستی غربی قلمداد می‌شد.[۱] ماهنامه گردون با حکم قضایی تعطیل شد و سردبیر آن نیز پس از مدتی به آلمان مهاجرت کرد. نهضت آزادی علت توقیف مجله را طرح توهین‌آمیز پشت جلد مجله دانسته است.[۲]

پانویسویرایش