گروه هنر ملّی یک گروه ایرانی نمایش بود که از سال ۱۳۳۵ تا حدود ۱۳۵۷ رسماً فعّال بود و نمایش‌های فراوانی اغلب از نویسندگان ایرانی به نمایش درآورد. سرپرستِ گروهِ هنرِ ملّی عبّاس جوانمرد بود.

گروه هنر ملّی
تاریخچه
تأسیس۱۳۳۵
انحلال۱۳۵۷
اعضا

گروهِ دوّمِ هنرِ ملّی

ویرایش

گروه دوّم از اواخر دههٔ ۱۳۴۰ تأسیس شد و سرپرستیش با بهرام بیضایی بود.

منابع

ویرایش
  • جعفری، روح‌الله, ویراستار (۱۳۹۵). گروه هنر ملی از آغاز تا پایان (۱۳۵۷–۱۳۳۵). تهران: انتشارات افراز. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۳-۵۵۸-۶.
  • جوانمرد، عباس (۱۳۹۶). دیدار با خویش. تهران: نشر نو. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۸۵۴۷-۴۳-۳.