در ریاضیات، گروه کلاینی (به انگلیسی: Kleinian Groupزیرگروهی گسسته از است. گروه از ماتریس‌های مختلط ۲ در ۲ با دترمینان ۱ به پیمانه مرکزش، نمایش های گوناگون طبیعی دارد: به عنوان تبدیل همدیس کره ریمانی، و به صورت ایزومتری‌های حافظ جهت (جهت نگهدار) از فضای هذلولوی ، و به عنوان نگاشت همدیس جهت-نگهدار توپ باز در به خودش. لذا، یک گروه کلاینی را می توان به عنوان زیرگروه گسسته ای که بر روی یکی از فضاهای مذکور کنش می کند، در نظر گرفت.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش