۲۷ (قمری)، بیست و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دهم اکتبر سال ۶۴۷ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰ 

سال: ۲۴ ۲۵ ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ ۲۹ ۳۰

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان