۳۹۳ (قمری)، سیصد و نود و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با شانزدهم نوامبر سال ۱۰۰۲ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰  ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰ 

سال: ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش