۴۲۴ (قمری)

۴۲۴ (قمری)، چهارصد و بیست و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سیزدهم دسامبر سال ۱۰۳۲ میلادی است.

سده: سده ۴ - سده ۵ - سده ۶
دهه: ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰  ۴۲۰  ۴۳۰  ۴۴۰  ۴۵۰ 

سال: ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش