دهه ۵۲۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۵۲۹ (پيش از ميلاد))

دهه ۵۲۰ (پیش از میلاد) ۵۲مین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰ 

سال: ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان