۵۴ (قمری)، پنجاه و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نوزدهم دسامبر سال ۶۷۳ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰ 

سال: ۵۱ ۵۲ ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ ۵۶ ۵۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش