۹۳۸ (قمری)، نهصد و سی و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و پنجم اوت سال ۱۵۳۱ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۰۰  ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰ 

سال: ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش