۹۶۵ (قمری)، نهصد و شصت و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم نوامبر سال ۱۵۵۷ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰ 

سال: ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش