۹۶۳ (قمری)، نهصد و شصت و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و ششم نوامبر سال ۱۵۵۵ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰ 

سال: ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶
سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰ 

سال: ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش