۹۶۲ (قمری)، نهصد و شصت و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با ششم دسامبر سال ۱۵۵۴ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰ 

سال: ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش